Főoldal » Hírek » Sikkasztott az értékesítő – tevékeny megbánás miatt megszüntetés- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a sik­kasz­tás vét­sé­ge miatt indult eljá­rást tevé­keny meg­bá­nás miatt meg­szün­tet­te azzal a fér­fi­val szem­ben, aki köz­ve­tí­tői eljá­rás­ban a kár meg­té­rí­té­sé­vel tette jóvá a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sérel­met.

A hatá­ro­zat­ban írt tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tő esz­ter­go­mi műsza­ki üzlet érté­ke­sí­tő­je­ként 2019. júli­us 29. és augusz­tus 8. között a rábí­zott ter­mé­kek közül a ruhá­ja alá rejt­ve ello­pott 2 darab mobil­te­le­font, 3 darab pendrive-ot, 1 darab win­ches­tert.

A műsza­ki cik­ke­ket a férfi a laká­sá­ra vitte, ezek érté­ke együt­te­sen 302.931 forint.

A férfi az egyik tele­font 25.000 forin­tért érté­ke­sí­tet­te, ezt az esz­ter­go­mi rend­őrök a vevő­től, vala­mint a többi ter­mé­ket az elkö­ve­tő laká­sán lefog­lal­ták. A lefog­lalt ter­mé­ke­ket a sér­tett vissza­kap­ta.

Köz­ve­tí­tői eljá­rás­ban az elkö­ve­tő a sér­tett­nek 303.000 forint meg­fi­ze­té­sé­vel a bűn­cse­lek­mény káros követ­kez­mé­nye­it jóvá­tet­te, ezért az ügyész­ség az eljá­rást meg­szün­tet­te.