Főoldal » Archív » Sikkasztott és csalt egy takarékszövetkezeti vezető - előzetesbe került

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség 4 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és 1 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 44 éves férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki sik­kasz­tás­sal és csa­lás­sal négy sér­tett­nek közel 60 mil­lió forint kárt okozott.

A gya­nú­sí­tott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek ide­jén egy megye­be­li taka­rék­szö­vet­ke­zet veze­tő beosz­tá­sú dol­go­zó­ja volt, ami­kor a pénz­in­té­zet egyik ügy­fe­lé­től egy koráb­bi hitel vég­tör­lesz­té­sé­re, míg három másik ügy­fél­től rész­jegy vásár­lá­sá­ra vett át jelen­tő­sebb össze­ge­ket kész­pénz­ben. Az átvett össze­ge­ket – közel 55 mil­lió Ft-ot – nem a meg­ha­tá­ro­zott célra, hanem a saját szük­ség­le­te­i­re for­dí­tot­ta, annak egy részét játék­fo­ga­dás­ra köl­töt­te. Az egyik ily módon meg­ká­ro­sí­tott ügy­fél­től köl­csön is kért 4,6 mil­lió Ft-ot, de ennek vissza­fi­ze­té­sé­re reá­lis lehe­tő­sé­ge nem volt, az nem is állt szándékában.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt, mert ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a még fel nem tárt bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök meg­sem­mi­sí­té­sé­vel, vagy a sér­tet­tek befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást megnehezítené.

A Gyu­lai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát 30 napra elrendelte.