Főoldal » Hírek » Siófokon ütöttek rajta a kábítószer-kereskedőkön - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókal

A Somogy Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat 3 fia­tal fér­fi­val és 1 nővel szem­ben, akik külön­bö­ző faj­tá­jú kábí­tó­sze­re­ket terí­tet­tek több megyé­ben, illet­ve ehhez segít­sé­get nyújtottak.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a 28 éves I. rendű vád­lott – aki maga is rend­sze­res kábítószer-fogyasztó volt – 2019 nya­rán elha­tá­roz­ta, hogy költ­sé­ge­it kábí­tó­szer­rel való keres­ke­dés­ből fogja fedez­ni, mivel nem volt jogo­sít­vá­nya, ezért az üzlet­be bevon­ta bizal­ma­sát, a 24 éves II. rendű vád­lot­tat is, aki drog­fo­gyasz­tá­sá­nak rész­be­ni finan­szí­ro­zá­sa fejé­ben vál­lal­ta, hogy barát­ját beszer­ző kör­út­ja­i­ra fuva­roz­za, de a poten­ci­á­lis vásár­lók tobor­zá­sá­ban és az érté­ke­sí­tés szer­ve­zé­sé­ben is közreműködött.

A fia­tal vád­lot­tak havi rend­sze­res­ség­gel több alka­lom­mal is útra kel­tek és nem beazo­no­sít­ha­tó sze­mé­lyek­től I. rendű vád­lott tovább érté­ke­sí­té­si cél­lal MDMA tar­tal­mú exta­sy tab­let­tá­kat, metan­fe­ta­min tar­tal­mú speed tab­let­tá­kat, mari­hu­á­nát és koka­int szer­zett be.

A vevő­kör folya­ma­tos bővü­lé­se miatt az I. rendű vád­lott új beszer­zé­si for­rá­so­kat kere­sett, így került kap­cso­lat­ba a III. és IV. rendű vádlottakkal.

A három, letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fin végül össze­han­golt akció során ütöt­tek rajta a rend­őrök 2020 augusz­tu­sá­ban Sió­fo­kon az autó­ban elrej­tett ille­gá­lis sze­re­ket az akció során a nyo­mo­zó ható­ság tag­jai meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták (1. és 2. képek).

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­hel­tek­kel szem­ben a főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­tén 9 év, 7 év, vala­mint 5 év fegy­ház­bün­te­té­sek kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, míg a sza­bad­lá­bon lévő IV. rendű vád­lott nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést indítványozott.

A fel­hasz­nált képe­ket a nyo­mo­zó ható­ság készítette.