Főoldal » Hírek » Soha többé nem szabadulhat az egykori rendőrgyilkos - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2021 máju­sá­ban, újabb ember­ölés miatt emelt vádat a Soós-banda tag­ja­ként töb­bek közt rend­őr sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt koráb­ban élet­fogy­tig tartó fegy­ház bün­te­tés­re ítélt elkö­ve­tő ellen.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2022. novem­ber 15-én kihir­de­tett íté­le­té­vel a ter­hel­tet bűnös­nek mond­ta ki külö­nös kegyet­len­ség­gel és külö­nös vissza­eső­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben, és őt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, egy­ben a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás­ból kizár­ta.

Az íté­let sze­rint a ter­helt koráb­bi bün­te­té­sé­ből tör­tént fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás ideje alatt haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tott Buda­pes­ten. 2008. augusz­tus 10-én este egy XII. kerü­le­ti kis­er­dő­ben együtt vacso­rá­zott egy másik haj­lék­ta­lan fér­fi­val, amely­nek során konf­lik­tus ala­kult ki köz­tük, ezért az elkö­ve­tő égés­gyor­sí­tó folya­dék­kal öntöt­te le a sér­tet­tet, majd annak ruhá­za­tát meg­gyúj­tot­ta, és a közel­ben par­ko­ló gép­ko­csi­já­hoz ment.

A sér­tett test­fe­lü­le­té­nek mint­egy 92%-án súlyos égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hosszú per­ce­ken keresz­tül égett, majd rövid­del a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en bele­halt sérü­lé­se­i­be.

A tűz­ese­tet köve­tő­en bün­te­tő­el­já­rás nem indult, a bűn­cse­lek­mény­ről évek­kel később a ter­helt önfel­je­len­té­sé­ből szer­zett tudo­mást a ható­ság.

Az első­fo­kú íté­let ellen az elkö­ve­tő és védő­je bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ban tör­té­nő fel­men­té­sért fel­leb­be­zett, amely­nek eluta­sí­tá­sát kez­de­mé­nyez­te a másod­fo­kú eljá­rás­ban a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2023. júli­us 5-én az első­fo­kú íté­le­tet hely­ben­hagy­ta, így az elkö­ve­tő élete hát­ra­lé­vő részét büntetés-végrehajtási inté­zet­ben tölti.