Főoldal » Hírek » Sokat szenvedett a lelőtt kutya - fotóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Minő­sí­tett állat­kín­zás és lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség abban az ügy­ben, amely­ben a vád­lott a barát­ja kéré­sé­re az annak nyár­lő­rin­ci tanyá­já­ra időn­ként beté­ve­dő puli­sze­rű ebet enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­ve­ré­vel lelőt­te. A tanya­tu­laj­do­nos a még mene­kül­ni pró­bá­ló álla­tot az épü­let mögé vitte, ahol a jelen­tős vér­vesz­te­ség miatt az állat külö­nös szen­ve­dést köve­tő­en elpusztult. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott nyár­lő­rin­ci tanyá­já­nak udva­rán több­ször meg­je­lent egy vilá­gos színű, puli­sze­rű, 15 kg test­sú­lyú keve­rék kutya. A vád­lott fel­kér­te egy barát­ját – az ügy másik vád­lott­ját – arra, hogy az ebet lője le. 2020. decem­ber 4-én a déli órák­ban a barát meg­je­lent a tanyán, ahova magá­val vitte a lőfegy­ve­rét. Ekkor a tanya­tu­laj­do­nos ismé­telt kéré­sé­re a férfi az akkor éppen az udva­ron tar­tóz­ko­dó ebet meglőtte.

Az eb a lövés­től össze­esett és nagy vér­vesz­te­sé­get szen­ve­dett, ennek elle­né­re meg­pró­bált a hely­szín­ről elme­ne­kül­ni. Ekkor a tanya­tu­laj­do­nos vád­lott a föld­ről fel­emel­te és az épü­let mögé vitte. A lövés követ­kez­té­ben az eb vér­ke­rin­gé­se össze­om­lott és külö­nös szen­ve­dést köve­tő­en elpusz­tult. A kutyát lelö­vő fér­fi­nak nem volt a lőfegy­ver­re tar­tá­si engedélye.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat az állat­kín­zás súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel vádol­ja, emel­lett a fegy­vert hasz­ná­ló fér­fi­nak lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt is felel­nie kell. A sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó a hely­szí­ne­lés­kor készült.