Főoldal » Hírek » Sörösüveggel törte ki az ablakot - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a bár bejá­ra­ti ajta­já­nak üve­gét törte ki sörös­üveg­gel. 

A vád­irat sze­rint az ukrán állam­pol­gár­sá­gú férfi 2022. már­ci­us 12-én, 01 óra 15 perc­kor egy tatai szó­ra­ko­zó­he­lyen volt. A férfi ész­lel­te, hogy a bará­ti tár­sa­sá­ga, akik­kel együtt volt, a bár előtt szó­vál­tás­ba és dula­ko­dás­ba keve­re­dett egy másik  tár­sa­ság­gal. Az erő­sen ittas álla­pot­ban lévő fér­fit és annak bará­ta­it a bár biz­ton­sá­gi őrei fel­szó­lí­tot­ták, hogy marad­ja­nak az épü­le­ten kívül. Ekkor az elkö­ve­tő hir­te­len elha­tá­ro­zás­ból a szó­ra­ko­zó­hely két bejá­ra­ti ajta­já­nak üve­gét a kezé­ben lévő sörös­üveg­gel betör­te.

A ron­gá­lás­sal oko­zott kár 121.100 forint.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint köte­lez­ze a sér­tett kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re.

A vide­ón a cse­lek­mény lát­ha­tó.