Főoldal » Hírek » Sorozatbetörők elleni vádemelés – videóval és fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt 8 betö­rés és 1 betö­ré­si kísér­let miatt három, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben. Ket­ten 2020 és 2021 nyara között Buda­pest észak-budai részén és szer­te az ország­ban követ­tek el bűn­cse­lek­mé­nye­ket, míg tár­suk az egyik budai cse­lek­mény­nél töl­tött be figye­lő szerepet.

A vád­irat sze­rint egy 60 és egy 59 éves férfi rész­ben önál­ló­an, rész­ben egy­más­sal együtt­mű­köd­ve köve­tett el betö­ré­se­ket Buda­pest II. és III. kerü­le­té­ben, vala­mint Karancs­al­ján, Győ­rött, Bala­ton­fűz­főn, Diós­don, Vácott és Veszp­rém­ben. Az egyik budai betö­rés­nél figye­lés­sel segí­tett az ügy har­ma­dik vád­lott­ja, egy 57 éves férfi.

A ter­hel­tek laká­sok­ba, csa­lá­di házba, pan­zi­ó­ba és üzle­tek­be is betör­tek, fel­fe­szí­tet­ték az ajtó­kat, fel­tör­ték a zára­kat, és így össze­sen több mint 58 mil­lió forint­nyi érték­hez jutot­tak. Több­nyi­re szé­fe­ket, kész­pénzt és éksze­re­ket vit­tek el, azon­ban 2021. feb­ru­ár 28-án egy III. kerü­le­ti gyors­ét­kez­dé­ből – a kassza kieme­lé­se mel­lett – bot­mi­xert, kés­éle­zőt, nyers­húst és gyors­fa­gyasz­tott ter­mé­ke­ket is ellop­tak. Más­nap éjjel vissza­tér­tek az étkez­dé­be, meg­bon­tot­ták annak a szom­szé­dos antik­vi­tás­sal közös falát, és antik órá­kat, vázá­kat és ékszer­mér­le­get zsák­má­nyol­tak. A két vád­lott 2021 tava­szán egy bala­to­ni pan­zi­ó­ba is betört.

Az 59 éves férfi egy cso­mag­kül­dő auto­ma­ta reke­sze­it is fel­fe­szí­tet­te, illet­ve egy éjjel egy lak­be­ren­de­zé­si áru­ház­ból is eltu­laj­do­ní­tott egy pénzkazettát.

A 60 éves férfi 2022 máju­sá­ban egy II. kerü­le­ti lakás­ba kísé­relt meg betör­ni, ekkor társa volt az ügy har­ma­dik vád­lott­ja, aki figye­lés­sel segí­tet­te a cselekményt.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 60 éves férfi, mint több­szö­rös és külö­nös vissza­eső, míg az 59 éves férfi, mint több­szö­rös vissza­eső ellen több rend­be­li üzlet­sze­rű­en, és rész­ben dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és lopás kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíró­ság­ra, har­ma­dik – szin­tén több­szö­rös és külö­nös vissza­eső – tár­su­kat pedig lopás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja mint bűn­se­gé­det. Az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a több bűn­cse­lek­ménnyel vádolt két fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je és zárja ki a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből, har­ma­dik tár­suk­kal szem­ben pedig vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.

A 60 éves férfi bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll, 59 éves társa pedig letar­tóz­ta­tás­ban van.

A vide­ón a pan­zi­ó­ba való beju­tás, az étkez­dés­ben, és a lak­be­ren­de­zé­si áru­ház­ban elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény rész­le­tei láthatóak.

A fotó­kat a a rend­őr­ség a hely­szí­ne­ken készítette.