Főoldal » Hírek » Sörözés eszméletvesztéssel – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ég vádat emelt egy férfi ellen rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, aki egy sörö­ző­ben együtt ita­lo­zott a sér­tett fér­fi­val, majd a haza­fe­lé úton gya­lo­go­san követ­te, hátul­ról fejen ütöt­te.  Ezt köve­tő­en az esz­mé­le­tét vesz­tett sér­tett­ről levet­te a felső ruhá­za­tát, nad­rág­zse­bé­ből elvet­te pénz­tár­cá­ját és az abban talál­ha­tó 175.000 forint kész­pénzt magá­hoz vette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. novem­ber köze­pén, este, egy bor­so­di kis­vá­ros sörö­ző­jé­be ment nőis­me­rő­sé­vel, azzal a cél­lal, hogy az ott ita­lo­zó sér­tett fér­fit „lenyúl­ják”, mivel tudta róla, hogy kül­föl­dön dol­go­zik, sok pénze lehet.

A nő idő­köz­ben meg­sér­tő­dött, és távo­zott a szó­ra­ko­zó­hely­ről, a sér­tett férfi pedig egy erő­sen ittas ven­dé­get kísért ki, akik­hez csat­la­ko­zott a vád­lott, így közö­sen haza­tá­mo­gat­ták, majd átad­ták őt a hoz­zá­tar­to­zó­já­nak. A sér­tett ezután a lezárt kerék­pár­já­hoz indult, a vád­lott követ­te, ami­kor utol­ér­te hátul­ról a fején meg­ütöt­te, aki ettől föld­re zuhant és elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét. A vád­lott levet­te róla a felső ruhá­za­tát, átku­tat­ta a nad­rág­ját, egyik zse­bé­ből kivet­te a pénz­tár­cá­ját a benne lévő, mint­egy 175.000 forint kész­pénz­zel, sze­mé­lyes ira­tok­kal és bankkártyával.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.