Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Sörözés után verekedés - videóval -a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség  vád­ira­tot nyúj­tott be két fér­fi­val szem­ben, akik sörö­zést köve­tő­en vere­ked­tek össze.

A vád­irat sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő fér­fi­ak 2021. augusz­tus 12-én, egy tata­bá­nyai sörö­ző tera­szán két külön asz­tal­tár­sa­ság­nál ültek. Az egyik férfi a másik tár­sa­ság beszél­ge­té­sé­hez köte­ked­ve hoz­zá­szólt, ami nem tet­szett az asz­tal­nál ülő elkö­ve­tő­nek. Ez a férfi fel­állt, és meg­kér­dez­te a köte­ke­dő fér­fit, hogy miért szól bele a beszélgetésükbe.

Mind­két férfi állva kia­bált egy­más­sal, majd az egyik férfi több­ször meg­rúg­ta a mási­kat. A meg­rú­gott férfi a beto­non hagyott  levá­gott faágak közé esett, majd fel­állt. A vere­ke­dést kez­de­mé­nye­ző férfi a föld­ről fel­ál­ló fél­mez­te­len fér­fit ököl­lel ütöt­te, több­ször meg­rúg­ta, majd a föld­re szo­rí­tot­ta. A föld­re került férfi újra fel­állt, ekkor már ő táma­dott a másik fér­fi­ra, a kar­ját rán­gat­ta, a nya­kát átka­rol­va a beton­ra rán­tot­ta, a hasá­ra ráült és a jobb öklé­vel az arcát ököl­lel hét­szer meg­ütöt­te. Ezzel eltör­te a meg­ütött férfi orr­csont­ját, hom­lok­csont­ját, vala­mint váll­i­zü­le­tét,  e sérü­lé­sek tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma 8 hét volt.

A köte­ke­dő férfi is meg­sé­rült, mind­két kezén, tér­dén, lábán, nyolc napon belül gyó­gyu­ló hor­zso­lá­so­kat szen­ve­dett el a másik férfi álta­li bán­tal­ma­zá­sa köz­ben, emi­att nem kérte a táma­dó megbüntetését.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban az egyik, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, a másik fér­fi­val szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt pénz­bün­te­tés­re tett indítványt.