Főoldal » Hírek » Söröző előtt kínált marihuánát eladásra két román díler – fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 49 és egy 45 éves román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki­ket 2021 júni­u­sá­ban egy erzsé­bet­vá­ro­si sörö­ző előtt mari­hu­á­na érté­ke­sí­tés köz­ben értek tet­ten a rend­őrök.

A vád­irat sze­rint a 45 éves vád­lott 2021. júni­us 7. nap­ján, dél­után egy erzsé­bet­vá­ro­si sörö­ző­ben ismer­ke­dett össze a későb­bi vevő­jé­vel, aki meg­kér­dez­te tőle, hogy saját fogyasz­tás­ra tudna-e mari­hu­á­nát sze­rez­ni. A férfi ezután meg­ke­res­te a szin­tén román állam­pol­gár­sá­gú - álta­la is tudot­tan kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­vel fog­lal­ko­zó - tár­sát, aki­nek szent­end­rei laká­sán ezután mint­egy 200 gramm mari­hu­á­nát por­ci­óz­tak ki. A két férfi az esti órák­ban gép­ko­csi­val vissza­ment az erzsé­bet­vá­ro­si sörö­ző­höz, és kihív­ták az ott vára­ko­zó vevő­jü­ket.

A sörö­ző előtt a fér­fi­ak a gép­ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ban elhe­lye­zett mari­hu­á­nát meg­vé­tel­re kínál­ták a vevő­nek, de az ügy­let nem jött létre, mert ekkor a rend­őrök intéz­ked­tek velük szem­ben. A rend­őrök a gép­ko­csi­ból a kábí­tó­szert, egy digi­tá­lis mér­le­get, vala­mint mint­egy 300 ezer forint kész­pénzt fog­lal­tak le.

A díle­rek elfo­gá­sát köve­tő­en a rend­őr­ség a szent­end­rei lakás­ban is kuta­tást tar­tott, ahol továb­bi, mint­egy 12 kilo­gramm, cso­ma­gok­ba por­ci­ó­zott mari­hu­á­nát fog­lalt le.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­ta­kat sza­bad­ság­vesz­tés­re és pénz­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint hatá­ro­zott időre uta­sít­sa ki őket Magyar­or­szág terü­le­té­ről.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken elér­he­tő:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ujabb-nagy-drogfogas-a-fovarosban-orizetben-a