Főoldal » Archív » Sósavat öntött szállásadójára - vádemelés

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki 2017. novem­be­ré­ben sósa­vat öntött isme­rő­sé­re, és ezzel élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket oko­zott neki.

A férfi az ügy sér­tett­jé­nél lakott szí­ves­sé­gi lakás­hasz­ná­ló­ként egy Pécs mel­let­ti tele­pü­lé­sen. Tavaly novem­ber­ben a vád­lott a közös lakás­ból dol­goz­ni ment, azon­ban a nap során jelen­tős mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott, így dél­után­ra erő­sen ittas álla­pot­ba került.

Ami­kor haza­ért, a ház folyo­só­ján sósa­vat öntött egy műanyag edény­be, majd belé­pett a szo­bá­ba, ahol a sér­tett tar­tóz­ko­dott. Itt min­den előz­mény, vita nél­kül azt mond­ta a sér­tett­nek, hogy „itt van egy kis sósav, igyál”, és nagy len­dü­let­tel ráön­töt­te a maró anyagot.

A sér­tett véde­ke­zé­sül az arca elé kapta a kezét, így az arca nem sérült meg, azon­ban a mell­ka­sán, hátán, hasán égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A sérü­lé­sek köz­vet­len élet­ve­szé­lye­sek vol­tak, mivel orvo­si ellá­tás hiá­nyá­ban akár meg is hal­ha­tott volna a sértett.

A vád­lott cse­lek­mé­nye élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek minő­sül, amit a tör­vény ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­get. A férfi a cse­lek­mény elkö­ve­té­se óta elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van.