Főoldal » Archív » Speciálisan bélelt táskával lopták a szeszes italt

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség soro­za­to­san elkö­ve­tett lopá­sok miatt emelt vádat két buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, akik az egyik áru­ház­lánc buda­pes­ti és kapos­vá­ri üzle­te­i­ből nagy érté­kű sze­szes ita­lo­kat tulaj­do­ní­tot­tak el.

A vád­lot­tak 2016 már­ci­u­sá­ban 10 nap alatt 6 alka­lom­mal – ese­ten­ként ugyan­ar­ról a hely­ről egy nap két­szer is – össze­sen 210.000,- forint érté­kű, 59 üveg már­kás rövid­italt tulaj­do­ní­tot­tak el. Az ita­lo­kat a raj­tuk elhe­lye­zett áru­vé­del­mi esz­kö­zök­kel együtt spe­ci­á­li­san kibé­lelt, az áru­vé­del­mi jel­ző­rend­szer kiját­szá­sá­ra alkal­mas tás­kák­ba tet­ték, majd 1 kar­ton ásvány­víz kifi­ze­té­se után az áru­ház­ból távoz­tak. Ami­kor az egyik fér­fit Buda­pes­ten tet­ten érték, a lopás­hoz hasz­nált tás­kát lefog­lal­ták tőle, társa azon­ban 2016 máju­sá­ban Kapos­vá­ron egy másik – isme­ret­len – sze­méllyel együtt újabb lopást köve­tett el, és a koráb­bi­ak­hoz hason­ló mód­szer­rel 92.000,- forint érték­ben 13 üveg alko­holt vitt el.

Az ügyész­ség az egyik, bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó, míg tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.