Főoldal » Hírek » Sportorvosi engedélyeket hamisított éveken át - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy férfi nagy­üzem­ben hami­sí­tott sport­or­vo­si enge­dé­lye­ket, egy tár­sá­val még sport­or­vo­si vizs­gá­la­to­kat is szín­lel­tek. A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség kuruzs­lás, köz­ok­irat-hami­sí­tás és csa­lás miatt vádat emelt elle­ne és vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re íté­lé­sét indítványozza.

A vád sze­rint a vád­lott – egy 53 éves férfi – 2015-2019. között úgy szer­zett rend­sze­re­sen csa­lá­sok­kal pénzt, hogy magát egy sport­or­vos asszisz­ten­sé­nek adta ki. A férfi ama­tőr jég­ko­ron­go­zók­tól, meg­bí­zott­ja­ik­tól, sport­egye­sü­le­tek veze­tő­i­től és alkal­ma­zott­ja­i­tól elkér­te a lejá­ró sport­or­vo­si enge­dé­lye­ket, ame­lye­ket meg­hosszab­bít­va, a ver­seny­zés­re jogo­sí­tó pecsét­tel ellát­va adott vissza. Az elkö­ve­tő ehhez egy hamis bélyeg­ző­kész­le­tet hasz­nált, amely egy sport­or­vos és egy sport­or­vo­si intéz­mény ada­ta­it és a ,,VERSENYEZHET” enge­délyt tar­tal­ma­zó, hamis bélyeg­zők­ből állt.

A férfi az enge­dé­lye­ket és az ügy­in­té­zé­sért elkért 3-6 ezer forin­tot több­nyi­re ven­dég­lá­tó­he­lye­ken, de volt, hogy egy bevá­sár­ló­köz­pont par­ko­ló­já­ban vette át, majd az okmá­nyo­kat pár nap múlva lebé­lye­gez­ve vissza­ad­ta. Az egyik egye­sü­let­hez a férfi és isme­ret­le­nül maradt társa rend­sze­re­sen kijárt, és köte­le­ző sport­or­vo­si vizs­gá­la­to­kat szín­lel­tek, ame­lyek során a férfi társa ját­szot­ta el az orvos sze­re­pét. A társa fehér színű orvo­si köpeny­ben és tás­ká­val, továb­bá mobil EKG gép­pel fogad­ta a spor­to­ló­kat, és a vád­lot­tal valós sport­or­vo­si vizs­gá­la­tok­hoz hason­ló vizs­gá­la­to­kat végez­tek el. A két csaló ilyen­kor sztetoszkópos-, vérnyomás-, látás-, ille­tő­leg EKG-vizsgálatot is szín­lelt és sport­or­vo­si kér­dő­íve­ket is kitöl­töt­tek. A férfi egy másik egye­sü­let­hez egye­dül járt enge­dé­lye­ket érvényesíteni.

A férfi a csa­lás­so­ro­zat­tal több mint 1 mil­lió forint­ra tett szert.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói 2019 novem­be­ré­ben azo­no­sí­tot­ták és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki az 53 éves fér­fit, tőle több mint egy­mil­lió forin­tot lefoglaltak.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit kuruzs­lás bűn­tet­té­vel, 160 rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel és 49 rend­be­li csa­lás vét­sé­gé­vel vádolja.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a vád­lot­tat vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mé­nyek vonat­ko­zá­sá­ban beis­me­ri a bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, az ügyész­ség vég­re­haj­tá­sá­ban a maxi­mum pró­ba­idő­re, 5 évre fel­füg­gesz­tett, 2 év bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az úgy­ne­ve­zett mér­té­kes indít­vány­ra a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény a bün­te­tő­el­já­rá­sok gyor­sí­tá­sa és a jog­erős befe­je­zé­sek mielőb­bi elő­se­gí­té­se érde­ké­ben ad lehe­tő­sé­get. Ebben az eset­ben akkor kerül­het sor elíté­lés­re, ha a beis­me­rő val­lo­más egy­ér­tel­mű, önkén­tes és azt az ügy­ira­tok alátámasztják.

A fotó­kat a rend­őr­ség készítette.