Főoldal » Statisztikai adatok » Büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység főbb adatai

Büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység főbb adatai

A kiad­vány azo­kon az ada­to­kon ala­pul, ame­lye­ket a Vád­kép­vi­se­le­ti Infor­ma­ti­kai Rend­szer­ben az adott év folya­mán rög­zí­tet­tek. A kiad­vány a jog­erős bíró­sá­gi hatá­ro­zat­tal elbí­rált vád­lot­tak adat­lap­ja­i­ból készült, kivé­ve a másod- és har­mad­fo­kú eljá­rá­sok ada­ta­it tar­tal­ma­zó feje­ze­te­ket, ame­lyek­ben a hatá­lyon kívül helye­zés­sel befe­je­zett eljá­rá­sok ada­tai is szerepelnek.

Vár­ha­tó meg­je­le­nés (elekt­ro­ni­kus): tárgy­évet köve­tő október

Kiad­ja: Leg­főbb Ügyész­ség (1055 Buda­pest, Markó utca 16.)
Fele­lős szer­kesz­tő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosz­tály­ve­ze­tő ügyész

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai I. 2022. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai II. (fia­tal­ko­rú vád­lot­tak) 2022. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai I. 2021. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai II. (fia­tal­ko­rú vád­lot­tak) 2021. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai I. 2020. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai II. (fia­tal­ko­rú vád­lot­tak) 2020. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai I. 2019. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai II. (fia­tal­ko­rú vád­lot­tak) 2019. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai I. 2018. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai II. (fia­tal­ko­rú vád­lot­tak) 2018. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai I. 2017. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai II. (fia­tal­ko­rú vád­lot­tak) 2017. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai I. 2016. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai II. (fia­tal­ko­rú vád­lot­tak) 2016. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai I. 2015. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai II. (fia­tal­ko­rú vád­lot­tak) 2015. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai I. 2014. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai II. (fia­tal­ko­rú vád­lot­tak) 2014. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai I. 2013. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai II. (fia­tal­ko­rú vád­lot­tak) 2013. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai 2012. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai 2011. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai 2010. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai 2009. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai 2008. év

Bün­te­tő­bí­ró­ság előt­ti ügyé­szi tevé­keny­ség főbb ada­tai 2007. év