Főoldal » Statisztikai adatok » Ügyészségi Statisztikai Tájékoztató – Büntetés-végrehajtási szakterület

Ügyészségi Statisztikai Tájékoztató – Büntetés-végrehajtási szakterület

Az ügyész alap­fel­ada­tai közé tar­to­zik, hogy tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­tet lát el a bün­te­té­sek, a mel­lék­bün­te­té­sek, az intéz­ke­dé­sek, a sze­mé­lyi sza­bad­sá­got elvo­nó és azt kor­lá­to­zó eljá­rá­si kény­szer­in­téz­ke­dé­sek, vala­mint az utó­gon­do­zás vég­re­haj­tá­sá­ról, továb­bá a bűn­ügyi, a sza­bály­sér­té­si, a körö­zé­si nyil­ván­tar­tás és a köz­pon­ti elekt­ro­ni­kus hoz­zá­fér­he­tet­len­né téte­li hatá­ro­za­tok adat­bá­zi­sá­nak keze­lé­sé­ről ren­del­ke­ző jog­sza­bá­lyi elő­írá­sok meg­tar­tá­sa felett, vala­mint köz­re­mű­kö­dik a büntetés-végrehajtási bíró eljá­rá­sá­ban.

A kiad­vány az ikta­tott ügyek száma, az érke­zé­sek és elin­té­zé­sek össze­sí­tett ada­tai mel­lett az ügyé­szi intéz­ke­dé­sek sta­tisz­ti­kai össze­sí­té­se­it is tar­tal­maz­za.

Vár­ha­tó meg­je­le­nés (elekt­ro­ni­kus): tárgy­évet köve­tő októ­ber