Főoldal » Statisztikai adatok » Ügyészségi Statisztikai Tájékoztató – Büntetőjogi szakág

Ügyészségi Statisztikai Tájékoztató – Büntetőjogi szakág

A kiad­vány a bün­te­tő­jo­gi szak­ág ügy­vi­te­li rend­sze­ré­ben az adott évben fel­dol­go­zott főbb ada­to­kat tar­tal­maz­za.

A kiad­vány elkü­lö­nít­ve sze­re­pel­te­ti a nyo­mo­zó ható­ság hatá­ro­za­tai elle­ni pana­szok­ra, a saját ügyé­szi hatá­ro­zat elle­ni pana­szok­ra, vala­mint az alsóbb fokú ügyész­ség hatá­ro­za­tai ellen benyúj­tott pana­szok­ra vonat­ko­zó sta­tisz­ti­kai ada­to­kat is.

A panasz elin­té­zé­sé­nek sza­bá­lyai sze­rint a panasz elbí­rá­lá­sá­ra, ha a hatá­ro­za­tot a nyo­mo­zó ható­ság hozta, az ügyész, ha az ügyész hozta, a felet­tes ügyész jogo­sult. A panasz egy­fo­kú jog­or­vos­lat, továb­bi jog­or­vos­lat­ra álta­lá­ban nincs lehe­tő­ség. A tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott kör­ben (pl. ház­ku­ta­tás, moto­zás, lefog­la­lás egyes ese­tei) azon­ban a panaszt eluta­sí­tó hatá­ro­zat felül­bí­rá­la­ti indít­vánnyal támad­ha­tó, amely­nek ügyé­ben a nyo­mo­zá­si bíró dönt.

A kiad­vány a fen­ti­e­ken túl sze­re­pel­te­ti töb­bek között az ügyész­sé­gen tett fel­je­len­té­sek össze­sí­té­sét, vala­mint a nyo­mo­zó ható­ság vád­eme­lé­si javas­la­tai és a befe­je­zett ügyész­sé­gi nyo­mo­zá­sok alap­ján tett ügyé­szi intéz­ke­dé­sek ada­ta­it is.

Vár­ha­tó meg­je­le­nés (elekt­ro­ni­kus): tárgy­évet köve­tő októ­ber

Kiad­ja: Leg­főbb Ügyész­ség (1055 Buda­pest, Markó utca 16.)
Fele­lős szer­kesz­tő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosz­tály­ve­ze­tő ügyész

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Bün­te­tő­jo­gi szak­ág 2021. év
(Fris­sít­ve: 2022. novem­ber 29.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Bün­te­tő­jo­gi szak­ág 2020. év
(Fris­sít­ve: 2021. decem­ber 27.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Bün­te­tő­jo­gi szak­ág 2019. év
(Fris­sít­ve: 2020. decem­ber 5.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­let 2018. I. félév
(Fris­sít­ve: 2020. május 5.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­let 2018. II félév
(Fris­sít­ve: 2020. május 5.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­let 2017. év
(Fris­sít­ve: 2018. decem­ber 7.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­let 2016. év
(Fris­sít­ve: 2017. novem­ber 30.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­let 2015. év
(Fris­sít­ve: 2017. feb­ru­ár 2.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­let 2014. év
(Fris­sít­ve: 2016. ápri­lis 19.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­let 2013. év
(Fris­sít­ve: 2014. ápri­lis 29.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­let 2012. év
(Fris­sít­ve: 2013. szep­tem­ber 16.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­let 2011. év
(Fris­sít­ve: 2012. júli­us 19.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­let 2010. év
(Fris­sít­ve: 2011. júni­us 21.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­let 2009. év
(Fris­sít­ve: 2010. szep­tem­ber 6.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­let 2008. év
(Fris­sít­ve: 2009. júni­us 22.)

Ügyész­sé­gi Sta­tisz­ti­kai Tájé­koz­ta­tó - Bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­let 2007. év
(Fris­sít­ve: 2008. szep­tem­ber 15.)