Főoldal » Archív » Súlyos bűncselekmények miatt kell felelnie a fiatalkorú vádlottnak

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tett és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben, aki több súlyos vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt köve­tett el Sió­fok kör­nyé­kén, így két idős embert is kirabolt.

A pénz­szű­ké­ben lévő vád­lott 2017 decem­be­ré­ben elha­tá­roz­ta, hogy rabol­ni fog, ezért magá­hoz vett egy kony­ha­kést, és arcát elta­kar­va beko­po­gott az idős sér­tett­hez. Miu­tán a sér­tett ajtót nyi­tott, a vád­lott neki­sze­gez­te a kést és pénzt köve­telt tőle, mire a rémült asszony 1.500,-Ft-ot adott át a vádlottnak.

A vád­lott úgy íté­le­te meg, hogy idős sér­tet­tek­től könnyen tud pénz­hez jutni, ezért bement egy másik idős asszony házá­ba is. A 77 éves sér­tett éppen a pén­zét ren­dez­te a szo­bá­já­ban, ami­kor a vád­lott benyi­tott hozzá. Az asszony meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, de a vád­lott kicsa­var­ta a kezé­ből pénz­tár­cá­ját, majd elfu­tott. A vád­lott ekkor 7.000 forin­tot zsákmányolt.

A vád­lott ezután Sió­fo­kon helyez­ke­dett el, ahol 2018 ápri­li­sá­ban a közös szál­lás­he­lyü­kön kifosz­tot­ta az egyik alvó mun­ka­tár­sát, mely­nek során egy érté­ke­sebb mobil­te­le­font és kész­pénzt vett el tőle. A vád­lott elfo­gá­sa előtt még betört egy hol­land csa­lád nya­ra­ló­já­ba is, ahon­nan 224.000,-Ft. érték­ben külön­bö­ző hasz­ná­la­ti tár­gya­kat – így hifi beren­de­zést, fúró­gé­pet és egyéb szer­szá­mo­kat – tulaj­do­ní­tott el.

A vád­lot­tat végül a sió­fo­ki nyo­mo­zók 2018 júni­u­sá­ban fog­ták el, majd a Somogy Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­szé­nek indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­ta­tás­ba helyezte.

Az ügyész­ség a jelen­leg javí­tó­in­té­zet­ben fogva tar­tott vád­lot­tal szem­ben – aki­nek 2 rend­be­li minő­sí­tett rab­lás, kifosz­tás és lopás bűn­tet­te miatt kell felel­nie – fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.