Főoldal » Hírek » Súlyos büntetéssel néz szembe a rendőrök életére láncfűrésszel törő férfi – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kisza­bott 12 év fegy­ház­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a fér­fi­val szem­ben, aki lánc­fű­résszel támadt a rendőrökre. 

Az ügy­ben a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2022 nya­rá­nak végén egy akkor 47 éves, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű tak­so­nyi fér­fi­val szem­ben minő­sí­tett ember­ölés kísér­le­te miatt.

A tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a közép­ko­rú férfi 2020. szep­tem­ber 27-én szó­vál­tás­ba keve­re­dett szom­szé­da­i­val, ennek során egy 45 cm élhosszú­sá­gú ben­zin­mo­to­ros fűrésszel fenye­get­te meg őket. A szom­szé­dok ezért tele­fo­non beje­len­tést tet­tek a rendőrségen.

Az utcán tar­tóz­ko­dó elkö­ve­tő a hely­szín­re érke­ző rend­őr­jár­őr fel­szó­lí­tá­sá­ra sem volt haj­lan­dó a magas for­du­lat­szá­mon működ­te­tett lánc­fű­részt leál­lí­ta­ni. A férfi a rend­őri intéz­ke­dés­nek sem akar­ta alá­vet­ni magát, hanem a tőle 1-2 méter távol­ság­ra meg­ál­ló mind­két rend­őr felé folya­ma­to­san lépve, kaszá­ló moz­du­la­to­kat tett felső tes­tük irá­nyá­ban, miköz­ben fenn­han­gon meg­ölés­sel fenye­get­te őket. Az egyik rend­őr­jár­őr az elkö­ve­tő táma­dá­sa elől kihát­rált, míg a másik a fér­fit könny­gáz­szó­ró spray-vel több­ször lefúj­ta. A ter­helt csak ekkor hagyott fel a táma­dás­sal, a lánc­fű­részt leál­lít­va a laká­sá­ba futott, ahol a rend­őrök testi kény­szer alkal­ma­zá­sá­val meg­bi­lin­csel­ték, majd elő­ál­lí­tot­ták a Szi­get­szent­mik­ló­si Rendőrkapitányságra.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék a 2023. októ­ber 4. nap­ján kihir­de­tett íté­le­té­vel a fér­fit bűnös­nek mond­ta ki minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt, és ezért - mint több­szö­rös vissza­esőt - 12 év fegy­ház­bün­te­tés­sel, és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­sel súj­tott azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let ellen az ügyész a - koráb­ban már töb­bek között hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt is jog­erő­sen elítélt - férfi ter­hé­re a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért, míg a ter­helt és védő­je fel­men­té­sért fellebbeztek. 

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak jelen­tős fel­eme­lé­sét kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Ítélőtáblánál.

A ter­helt más bün­te­tő­ügy­ben jog­erő­sen kisza­bott sza­bad­ság­vesz­té­sét tölt­ve várja a fel­lebb­vi­te­li eljá­rás befejezését.

 A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/lancfuresszel-tamadt-az-intezkedo-rendorokre-egy-taksonyi-ferfi-fotoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye