Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetés a féltékeny gyilkos ügyében - Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Pécsi Íté­lő­táb­la súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kon kisza­bott bün­te­tést annak a fér­fi­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki 2019. októ­be­ré­ben egy közös ita­lo­zást köve­tő­en fél­té­keny­ség­ből meg­öl­te barátját.

A 60 éves férfi lakó­he­lyén, egy Tolna megyei köz­ség­ben 2019. októ­ber 17-én a dél­előt­ti órák­tól azzal a barát­já­val kez­dett ita­loz­ni, aki­hez koráb­bi barát­nő­je utóbb köl­tö­zött. A külön­bö­ző ven­dég­lá­tó egy­sé­gek fel­ke­re­sé­sét köve­tő­en késő dél­után a vád­lott ott­ho­ná­ba érkez­tek, ahol az ita­lo­zást foly­tat­ták. Ennek során a vád­lott, ittas álla­pot­ban, barát­nő­je elvesz­té­se miatt érzett dühé­ben egy bal­tá­val a barát­já­ra támadt, a balta foká­val, illet­ve ököl­lel több nagy erejű ütést mért a fejé­re és az arcá­ba, majd az esz­mé­le­tét vesz­tő és föld­re kerü­lő sér­tett mell­ka­sá­ra ráne­he­zed­ve foly­tat­ta a bán­tal­ma­zást. Az áldo­zat sérü­lé­se­i­be rövid időn belül bele­halt. A vád­lott a holt­tes­tet az ingat­la­nán talál­ha­tó pin­cé­ben elrejtette.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 11 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. A íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás iránt fel­leb­be­zett, ame­lyet a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség másod­fo­kú indít­vá­nya arra irá­nyult, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­ményt külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek minő­sít­se, és a vád­lot­tat hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel sújtsa.

A Pécsi Íté­lő­táb­la az ügy­ben mai napon tar­tott nyil­vá­nos ülé­sen - az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en - az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét meg­vál­toz­tat­ta, és a vád­lot­tat külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 14 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.