Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetés az állami források megszerzését színlelő befolyással üzérkedőkre - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la – az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel egyet­ért­ve – jelen­tő­sen súlyo­sí­tot­ta azon vád­lot­tak bün­te­té­sét, akik vál­lal­ko­zó­kat meg­té­veszt­ve, szá­muk­ra pén­zért befo­lyá­su­kat aján­lot­ták fel álla­mi támo­ga­tá­sok meg­szer­zé­se érdekében.

2017-ben az egyik vád­lott magas rangú minisz­té­ri­u­mi tiszt­vi­se­lő­nek adta ki magát, aki vál­lal­ko­zó­kat meg­té­veszt­ve, pénz elle­né­ben álla­mi támo­ga­tá­sok­ra benyúj­tott pályá­za­tok ked­ve­ző elbí­rá­lá­sá­hoz aján­lot­ta befo­lyá­sát. Az ered­mé­nyes meg­té­vesz­tés­hez tár­sa­i­val a fel­lé­pé­sé­nek kül­ső­sé­ge­it – így pl. meg­kü­lön­böz­te­tő fény­jel­zést hasz­ná­ló sze­mély­gép­ko­csik­kal, kom­man­dós beve­té­si ruhá­ba öltö­zött kísé­rők­kel való meg­je­le­nést - is meg­szer­vez­ték.  Az elkö­ve­tői cso­port más tag­jai a vesz­te­ge­té­si célú pénz átadá­sá­ra haj­lan­dó vál­lal­ko­zók fel­ku­ta­tá­sá­ban, illet­ve a velük való kap­cso­lat­tar­tás­ban működ­tek közre.

Az első­fo­kon eljárt Kapos­vá­ri Tör­vény­szék az elkö­ve­tői cso­port szer­ve­ző­jét tet­tes­ként, 8 tár­sát bűn­se­géd­ként vesz­te­ge­tést állít­va, hiva­ta­los sze­mé­lyi jel­leg szín­le­lé­sé­vel és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. A pályá­za­ti nyer­tes­ség érde­ké­ben vesz­te­ge­tés­re haj­lan­dó vál­lal­ko­zók bűnös­sé­gét pedig hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­ben álla­pí­tot­ta meg. Ezért az elkö­ve­tők több­sé­gét sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, illet­ve három vád­lott­ra pénz­bün­te­tést sza­bott ki.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész vala­mennyi vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tás iránt, a vál­lal­ko­zó­kat meg­té­vesz­tő elkö­ve­tői cso­port tekin­te­té­ben ezen felül cse­lek­mé­nyük bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett­ként meg­ál­la­pí­tá­sa végett jelen­tett be fel­leb­be­zést, amit a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenntartott.

Az ügy­ben másod­fo­kon eljárt Pécsi Íté­lő­táb­la íté­le­té­ben – a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val túl­nyo­mó­részt egyet­ért­ve - a befo­lyás­sal üzér­ke­dő elkö­ve­tői cso­port­ból nyolc vád­lott cse­lek­mé­nye­it bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett­nek minő­sí­tet­te, és a bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­ra első­fo­kon kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sek tar­ta­mát jelen­tő­sen súlyosította.