Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta az ügyészség a gyermekeit szexuálisan molesztáló férfi ügyében – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a lánya­i­hoz sze­xu­á­li­san köze­le­dő férfi bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék íté­le­te sze­rint a csa­lád­apa 2005. és 2017. között sze­xu­á­li­san molesz­tál­ta kis­ko­rú lánya­it kihasz­nál­va fele­sé­gé­nek távol­lé­tét. A bűn­cse­lek­mé­nyek­nek az vetett végett, hogy az idő­köz­ben nagy­ko­rú­vá vált egyik sér­tett az őt ért bán­tal­ma­zás­ról beszá­molt édes­any­já­nak, aki a rend­őr­sé­gen fel­je­len­tést tett.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét taga­dó fér­fit több­rend­be­li sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 15 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel kerül­ne kap­cso­lat­ba. A tör­vény­szék meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a férfi leg­ko­ráb­ban a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés két­har­mad részé­nek kitöl­té­sét köve­tő napon bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az íté­let ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tás érde­ké­ben, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa végett. A vád­lott és védő­je vala­mennyi vád­pont alól tör­té­nő fel­men­tés érde­ké­ben fellebbezett. 

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott, a vád­lott cse­lek­mé­nye­i­nek minő­sí­té­se tör­vé­nyes, azon­ban a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­ma arány­ta­la­nul enyhe, nem biz­to­sít­ja meg­fe­le­lő­en a bün­te­té­si célok eléré­sét. Erre tekin­tet­tel indo­kolt a tör­vény­szék íté­le­té­nek az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se sze­rin­ti megváltoztatása.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.