Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetések kiszabását kezdeményezi az ügyészség az un. Fenyő-ügyben – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta mind­két elkö­ve­tő­vel szem­ben. Az ügyész­ség Gy. Tamás ese­té­ben hosszabb idejű sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, míg tár­sá­nál a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás későb­bi idő­pont­ban tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sát indítványozta.

Az íté­le­ti  sze­rint Gy. Tamás­nak elmér­ge­se­dett a viszo­nya a kon­ku­rens média­vál­lal­ko­zó sér­tet­tel, ezért elha­tá­roz­ta, hogy meg­öle­ti. Ennek érde­ké­ben meg­ál­la­po­dott P. Tamás­sal, aki­nek a fel­buj­tá­sá­ra egy szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú férfi Buda­pes­ten, 1998. feb­ru­ár 11-én a gép­ko­csi­já­ban vára­ko­zó sér­tet­tet lelőtte.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék Gy. Tamást bűnös­nek mond­ta ki bűn­se­géd­ként, míg a több­szö­rö­sen bün­te­tett P. Tamást fel­buj­tó­ként, előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben. A bíró­ság a média­vál­lal­ko­zót 7 év sza­bad­ság­vesz­tés­re, tár­sát élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy 20 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az íté­let ellen az ügyész - Gy. Tamás fel­buj­tói minő­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ért, továb­bá mind­két ter­helt­tel szem­ben a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sá­ért - fel­leb­be­zett. Gy. Tamás ese­té­ben hosszabb idejű sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, míg tár­sá­nál a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás későb­bi idő­pont­ban tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sát indítványozta.

Gy. Tamás és védő­je fel­men­té­sért, míg P. Tamás és védő­je fel­men­té­sért, illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért fellebbeztek.

Az első­fo­kú íté­let kihir­de­té­se után a tör­vény­szék eluta­sí­tot­ta az ügyész­ség Gy. Tamás letar­tóz­ta­tá­sá­ra irá­nyu­ló indítványát.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tott indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zést mind­két elkö­ve­tő­nél fenn­tar­tot­ta, egy­ben indít­vá­nyoz­ta Gy. Tamás letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét az íté­lő­táb­la ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihirdetéséig.