Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetésért fellebbezett az ügyészség az un. Kun-Mediátor ügyben - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség az íté­let súlyo­sí­tá­sát, a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak lénye­ges fel­eme­lé­sét, vala­mint továb­bi vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét is indít­vá­nyoz­ta az un. Kun-Mediátor ügy­ben.   

Az üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, külö­nö­sen jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult bün­te­tő­ügy­ben a Szol­no­ki Tör­vény­szék 2022. janu­ár 7-én 10 év bör­tön­bün­te­tés­re, 5.400.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélt egy kar­ca­gi nőt. Az első­fo­kú bíró­ság a 68 éves nőt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól 10 évre, míg a cég­ve­ze­tő fog­lal­ko­zás­tól vég­le­ge­sen eltil­tot­ta, vala­mint őt és jelen­leg fel­szá­mo­lás alatt álló cégét külön-külön 1.587.220.474 forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás­sal is sújtotta.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség az íté­let kihir­de­té­se­kor indít­vá­nyoz­ta a bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét. Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ra figye­lem­mel meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se nél­kül elrej­tőz­ne a ható­sá­gok elől, és tar­ta­ni kell attól is, hogy foly­tat­ná csak­nem 14 éven át űzött bűnös tevé­keny­sé­gét. A tör­vény­szék eluta­sí­tot­ta az indít­ványt, és a bűn­ügyi fel­ügye­le­tet tar­tot­ta fenn.  A főügyész­ség fel­leb­be­zett a vég­zés ellen.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be a tör­vény­szék íté­le­te ellen is, annak érde­ké­ben, hogy a másod­fo­kú bíró­ság azon bűn­cse­lek­mé­nyek – így továb­bi 107 sér­tett sérel­mé­re meg­va­ló­sí­tott csa­lás­so­ro­zat, jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­ség bűn­tet­te és szám­vi­tel rend­jé­nek meg­sér­té­se bűn­tet­te – vonat­ko­zá­sá­ban is mond­ja ki bűnös­nek a vád­lot­tat, ame­lyek kap­csán a bíró­ság azzal az indo­ko­lás­sal szün­tet­te meg a bün­te­tő­el­já­rást, hogy azok­nak a jelen­tő­sebb tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek mel­lett a nő fele­lős­ség­re voná­sa szem­pont­já­ból nincs jelentősége.

A főügyész­ség fel­leb­be­zé­se az íté­let súlyo­sí­tá­sát, a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak lénye­ges fel­eme­lé­sét, vala­mint a vád­lott csa­lád­tag­ja­i­val és az érdek­kö­ré­be tar­to­zó cég­gel szem­be­ni, továb­bi vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét is célozza. 

Az ügy a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lán folytatódik.