Főoldal » Archív » Súlyosabb büntetést indítványoz a fellebbviteli főügyészség az engedély nélkül flóbert pisztolyt vásárló férfi ellen

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint har­mad­fo­kon eljá­ró ügyész­ség, hosszabb tar­ta­mú vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak az ügyé­ben, aki egy magán­sze­mély­től úgy vásá­rolt fló­bert típu­sú lőfegy­vert, hogy nem ren­del­ke­zett annak tar­tá­sá­hoz szük­sé­ges engedéllyel.

A Kar­ca­gi Járás­bí­ró­ság a 2018. decem­ber 3-án hozott első­fo­kú íté­le­té­vel a vád­lot­tat az elle­ne lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vád alól fel­men­tet­te, míg a lőfegy­vert elkobozta.

A Szol­no­ki Tör­vény­szék a 2019. szep­tem­ber 19. nap­ján kelt másod­fo­kú íté­le­té­vel a járás­bí­ró­ság íté­le­tét meg­vál­toz­tat­ta, a vád­lott bűnös­sé­gét meg­ál­la­pí­tot­ta lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­ben, ezért őt egy év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát egy évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te és a ter­hel­tet elő­ze­tes men­te­sí­tés­ben részesítette.

A nem jog­erős másod­fo­kú íté­let sze­rint a vád­lott 2016-ban egy gáz­ri­asz­tó fegy­vert és egy fló­bert típu­sú pisz­tolyt vásá­rolt magá­nak egy magán­sze­mély­től. A fló­bert típu­sú lőfegy­ver a 2004-ben tör­tént jog­sza­bály­vál­to­zás óta enge­dély­kö­te­les tűz­fegy­ver­nek minő­sül, így a másod­fo­kú bíró­ság állás­pont­ja sze­rint a vád­lott, aki tisz­tá­ban volt a fegy­ver típu­sá­val, alap­pal nem hivat­koz­ha­tott arra, hogy nem tudott arról, hogy a fló­bert lőfegy­ver meg­szer­zé­sé­hez illet­ve tar­tá­sá­hoz enge­dély szükséges.

A másod­fo­kú íté­let­tel szem­ben a másod­fo­kú ügyész­ség a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tő és a vád­lot­tat elő­ze­tes men­te­sí­tés­ben része­sí­tő íté­le­ti ren­del­ke­zés mel­lő­zé­se, vala­mint a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak lénye­ges fel­eme­lé­se és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett, amit a har­mad­fo­kú ügyész­ség fenntartott.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vád­lot­tal szem­ben kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés arány­ta­la­nul enyhe. A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­ményt más bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt elkö­ve­tő ter­helt­tel szem­ben a tör­vé­nyi mini­mu­mot meg­ha­la­dó vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa indo­kolt. Az ügy­ben har­mad­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.