Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést indítványoz az ügyészség a szexmunkásokat menedzselő egykori popénekes és társai ellen - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tott indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te a védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát abban a bűn­ügy­ben, amely­ben egy koráb­bi együt­tes front­em­be­re és két társa 2010. és 2011. évben hir­de­té­sek és sze­mé­lyes kap­cso­la­tok útján egy sváj­ci bor­dély­ba fia­tal, magyar nőket köz­ve­tí­tet­tek és utaz­tat­tak ki.

Hosszan­tar­tó első­fo­kú eljá­rás után, 2020. novem­ber 13-án hir­de­tett íté­le­tet a Fővá­ro­si Tör­vény­szék abban a bűn­ügy­ben, amely­ben az együt­tes front­em­be­re és két társa 2010. és 2011. évben hir­de­té­sek és sze­mé­lyes kap­cso­la­tok útján egy sváj­ci bor­dély­ba fia­tal, magyar nőket köz­ve­tí­tet­tek és utaz­tat­tak ki. A bor­dély veze­tő­je „juta­lé­kot” fize­tett, a volt éne­kes a kéj­nők­től mene­dzse­lé­sü­kért „havi díjat” kért és kapott, azok pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gé­ből szár­ma­zó jöve­del­mé­ből. Az I. rendű vád­lott három „ügy­fe­lé­től” meg­té­vesz­tés­sel mil­li­ós össze­ge­ket vett át, ame­lye­ket befek­tet­ni ígért, azon­ban azo­kat magá­ra és az együt­tes­re költötte.

A tör­vény­szék a volt éne­kest bűnös­nek mond­ta ki több rend­be­li kerí­tés bűn­tet­té­ben, csa­lás bűn­tet­té­ben, vala­mint kitar­tott­ság bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re, 3.000.000 forint pénz­bün­te­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a kül­föld­re tör­té­nő szál­lí­tá­sok­ban köz­re­mű­kö­dő vissza­eső bűn­tár­sat, vala­mint a beszer­ve­zés­ben és a tol­má­cso­lás­ban részt vevő egy­ko­ri szex­mun­kás bűn­tár­sat ugyan­csak bűnös­nek mond­ta ki több rend­be­li kerí­tés bűn­tet­té­ben, ame­lyért őket sze­mé­lyen­ként 1 év bör­tön­bün­te­tés­re, 1 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint 1.200.000 forint , illet­ve 2.000.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te, míg őket továb­bi kerí­tés bűn­tet­te kísér­le­te miatt emelt vád alól felmentette.

A hatá­ro­zat ellen az ügyész fel­leb­be­zést jelen­tett be a II. rendű és III. rendű vád­lott rész­fel­men­té­se miatt, továb­bi bűnös­sé­gük meg­ál­la­pí­tá­sa érde­ké­ben, vala­mint mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben a kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sük és köz­ügyek­től eltil­tá­suk tar­ta­má­nak súlyo­sí­tá­sa céljából.

A volt pop­éne­kes vád­lott és védő­je fel­men­té­sért és eny­hí­té­sért, míg egy­ko­ri szex­mun­kás bűn­tár­sa – aki jogi tanul­má­nyo­kat foly­tat – bün­te­té­se eny­hí­té­se és a bün­te­tett elő­élet­hez fűző­dő hát­rá­nyos jog­kö­vet­kez­mé­nyek alóli men­te­sí­té­se érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rást lefoly­ta­tó Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz a napok­ban benyúj­tott indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, és kez­de­mé­nyez­te a védel­mi fel­leb­be­zé­sek elutasítását.