Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést indítványoz az ügyészség az 51 személy Magyarországra szállítását irányító román embercsempésszel szemben - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a román fér­fi­nak az ügyé­ben, aki a tár­sa­i­val együtt több mig­ráns sze­mély­nek segít­sé­get nyúj­tott a román-magyar határ jog­el­le­nes átlépéséhez. 

Első­fo­kon a Sze­ge­di Tör­vény­szék járt el az ügy­ben a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. A férfi 2017 augusz­tu­sá­ban, Romá­ni­á­ban több tár­sá­val meg­egye­zett abban, hogy meg­ha­tá­ro­zott pénz­összeg fejé­ben mig­ráns sze­mé­lye­ket jut­tat­nak el Magyar­or­szá­gon keresz­tül Auszt­ria irá­nyá­ba. A cso­por­tot a férfi irá­nyí­tot­ta és köz­re­mű­kö­dé­sé­vel egy isme­ret­len ember­csem­pész 51 mig­ránst kísért át gya­lo­go­san a román-magyar hatá­ron Magyar­or­szág terü­le­té­re. Itt a férfi tár­sai a mig­rán­so­kat két kis­busz­ba terel­ték. A férfi a zsú­folt és leve­gőt­len szál­lí­tó jár­mű­vek előtt halad­va elő­fu­tó­ként biz­to­sí­tot­ta a jár­mű­vek hala­dá­sát, azon­ban a jár­őrök rövid idő eltel­té­vel mind­két kis­buszt ellen­őr­zés alá von­ták és a cse­lek­ményt fel­fed­ték. A férfi a rend­őri intéz­ke­dést ész­lel­ve az álta­la veze­tett gép­ko­csi­val vissza­tért Romá­nia terü­le­té­re, de euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján elfog­ták és átad­ták a magyar ható­sá­gok­nak. A férfi beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Az első­fo­kú bíró­ság a fér­fit ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt 8 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 8 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág területéről.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség fel­leb­be­zett súlyosításért.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség egyet­ér­tett az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel, mert a vád­lot­tal szem­ben kisza­bott bün­te­té­sek arány­ta­la­nul eny­hék, ezért azok súlyo­sí­tá­sa indokolt.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.