Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést kapott a családját kábítószer-kereskedelemből fenntartó apa - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egye­ző­en a bíró­ság súlyo­sí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bün­te­té­sét, aki Vár­pa­lo­tán kábí­tó­szert árult.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi és a nő házas­tár­sak vol­tak, albér­let­ben éltek négy kis­ko­rú gyer­me­kük­kel. 2018 szep­tem­be­re és 2019. júli­us 19-e között a férj havon­ta egy-kettő alka­lom­mal nagyobb mennyi­sé­gű kábí­tó­szert szer­zett be, amit zacs­kók­ba cso­ma­gol­va bok­ros terü­le­te­ken elrej­tett. Fele­sé­ge végez­te a kábí­tó­szer por­ci­ó­zá­sát, vala­mint segí­tett fér­jé­nek a napi szin­tű áru­sí­tás­ban. A házas­pár fia­tal­ko­rú­ak részé­re is érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert. A házas­tár­sak a keres­ke­dés­ből befolyt pénz­ből tar­tot­ták el a csa­lá­dot. Az álta­luk érté­ke­sí­tett kábí­tó­szer ható­anya­ga közel két­sze­re­se volt annak a mennyi­ség­nek, ami fölött már leg­sú­lyo­sab­ban minő­sül ez a bűncselekmény.

Az anya attól sem riadt vissza, hogy gyer­me­ke­it is bevon­ja a bűn­cse­lek­mény­be. Több­ször 15 éves lányá­val küld­te el a kábí­tó­szert a vevők­höz, illet­ve egy eset­ben a 11 éves lánya előtt adta át a kábí­tó­szert a vevő­nek. Ezzel szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­ból eredő köte­les­sé­gét súlyo­san meg­szeg­te, gyer­me­kei erköl­csi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

A Veszp­ré­mi Tör­vény­szék a fér­fit 2 rend­be­li társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a nőt 2 rend­be­li társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te, 2 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Mind­ket­tő­jük­kel szem­ben egyen­ként 573.250 forint vagyon­el­kob­zást ren­delt el. A nő szü­lői fel­ügye­le­ti jogát az egyik kis­ko­rú gyer­me­ke vonat­ko­zá­sá­ban megszüntette.

Az íté­let ellen az ügyész a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sá­ért, a férfi és a védő­je, vala­mint a nő védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A Győri Íté­lő­táb­la a 2023. ápri­lis 13-án kihir­de­tett íté­le­té­ben a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ért­ve, a férfi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét 10 évre, a köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés tar­ta­mát 8 évre fel­emel­te. A férfi több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, több bün­te­tő­el­já­rás volt folya­mat­ban vele szem­ben a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se­kor, irá­nyí­tó sze­re­pet töl­tött be, fele­sé­gét is bűn­el­kö­ve­tés­be sodorta.