Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést kapott a gépkocsiját bódult állapotban vezető kábítószer-kereskedő – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve súlyo­sí­tot­ta azon vád­lott bün­te­té­sét, aki jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel keres­ke­dett és bódult álla­pot­ban vezetett.

A zalai vád­lott a 2010-es évek köze­pé­től isme­rő­si, bará­ti köré­ben rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert, illet­ve isme­rő­se­i­nek külön­fé­le szí­ves­sé­ge­kért cse­ré­be kábí­tó­szert adott át. 2021. máju­sá­ban mari­hu­á­ná­tól bódult álla­pot­ban vezet­te gép­ko­csi­ját, a köz­úti ellen­őr­zést végző rend­őr­jár­őr jel­zé­sé­re nem állt meg, majd mene­kü­lés köz­ben az árok­ba haj­tott. A vád­lott­nál tar­tott ház­ku­ta­tás során a nyo­mo­zó ható­ság továb­bi, érté­ke­sí­tés­re szánt, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert fog­lalt le.

A Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a vád­lot­tat – a vád­dal egye­ző­en – jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben, vala­mint jár­mű­ve­ze­tés bódult álla­pot­ban vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek, és 6 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, vád­lott és védő­je eny­hí­tés iránt fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban - az ügyé­szi fel­leb­be­zés fenn­tar­tá­sá­val - a vád­lot­tal szem­ben hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A Pécsi Íté­lő­táb­la jog­erős íté­le­té­vel a vád­lott bün­te­té­sét 7 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re súlyosította.