Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést kapott a kábítószer díler - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A férfi az élet­tár­sá­val a meg­él­he­té­sük biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben, érté­ke­sí­té­si cél­lal hoz­tak, illet­ve hozat­tak be Kolum­bi­á­ból és Ecua­dor­ból koka­int, Szom­bat­he­lyen pedig bor­dély­há­zat üze­mel­tet­tek. A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a férfi bün­te­té­sé­nek súlyosítását.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi - rész­ben Magyar­or­szá­gon meg­vett, rész­ben Dél-Amerikából beho­zott - jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel való keres­ke­dés­ből tett szert jövedelemre.

A férfi az egyik egyik eset­ben hölgy­is­me­rő­sé­nek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel mint­egy más­fél kg koka­int hoza­tott be Kolum­bi­á­ból. A nőt azon­ban Német­or­szág­ban tet­ten érték és elítél­ték. Egy másik eset­ben az elkö­ve­tő banki hitel­ből finan­szí­roz­ta és szer­vez­te mint­egy négy kg koka­in Ecua­dor­ban való beszer­zé­sét és haza­ho­za­ta­lát. Ezt a kábí­tó­szert végül Győr-Moson-Sopron megyé­ben lefoglalták.

A férfi az élet­tár­sá­val együtt Szom­bat­he­lyen bor­dély­há­zat is üze­mel­te­tett, mely­ben leg­alább 12 nő nyúj­tott sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat, úgy, hogy az ebből eredő bevé­te­lük felét tart­hat­ták meg. A férfi enge­dély nél­kül pisz­tolyt és lősze­re­ket is tartott.

Az első­fo­kú bíró­ság a fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben, pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­té­ben, vala­mint lőfegy­ver­rel, lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­ben, az élet­tár­sát pedig jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben és pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnösnek.

A Győri Íté­lő­táb­la -  az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel egyet­ért­ve - a férfi bün­te­té­sét a kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek hal­ma­za­tá­ra figye­lem­mel 10 évről 12 év 6 hónap­ra súlyo­sí­tot­ta. A nő bün­te­té­sét nem módo­sí­tot­ta, tekin­tet­tel arra, hogy ő a férfi irá­nyí­tá­sa alap­ján, érzel­mi és gaz­da­sá­gi füg­gés­ben követ­te el a ter­hé­re rótt bűncselekményeket.