Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség » Súlyosabb büntetést kapott a nevelt lányát szexuálisan bántalmazó nevelőapa – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zést köve­tő­en 15 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság azt a fér­fit, aki az élet­tár­sát és a gyer­me­ke­ket rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, vala­mint a nevelt kis­lá­nyá­val sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot létesített.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a férfi élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tett a Buda­pest XVII. kerü­le­té­ben két kis­ko­rú gyer­me­ké­vel, továb­bá férfi roko­na­i­val egy ház­tar­tás­ban élő nővel. A férfi a nőt, vala­mint a velük élő gyer­me­ke­ket és a házi­ál­la­to­kat is rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta a gyer­me­kek szeme lát­tá­ra. Az élet­tár­si kap­cso­lat­ból közös gyer­mek is szü­le­tett, aki­nek – és a két nevelt gyer­mek­nek is – gon­do­zá­sát a mun­ka­nél­kü­li­vé vált, így ott­hon tar­tóz­ko­dó ter­helt elha­nya­gol­ta, a neve­lé­si hiá­nyos­sá­go­kat a három műszak­ban dol­go­zó nő sem tudta tel­jes körű­en pótolni.

2005 tava­szán a férfi az élet­tár­sa 6. élet­évét be nem töl­tött lányá­val sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­tett, ame­lyet éve­ken keresz­tül a gyer­mek­re gya­ko­rolt nyo­más­sal, alkal­man­ként bün­te­tés­sel fenye­get­ve, devi­áns vágyai kiélé­sé­re fenn­tar­tott. A ter­helt ezen idő­szak alatt a gyer­me­kek jelen­lé­té­ben több­ször nézett fel­nőtt fil­me­ket és vég­zett önkielégítést.

A nő 2014-ben meg­sza­kí­tot­ta a meg­rom­lott élet­kö­zös­sé­get, így a vád­lott szü­lei döm­sö­di házá­ba köl­tö­zött, de még 2015-ben is vég­zett sze­xu­á­lis cse­lek­ményt az édes gyer­me­két láto­ga­tó­ba kísé­rő volt nevelt lányával.

Az elkö­ve­tőt a Fővá­ro­si Tör­vény­szék foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés, illet­ve sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te, továb­bá 3 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 11 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy vég­le­ge­sen eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi, vagy befo­lyá­si viszony­ban állna.

A hatá­ro­zat ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te jogi minő­sí­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­ért és fel­emelt tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ért fel­leb­be­zett. A ter­helt és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san a bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból éltek fel­leb­be­zé­si jogukkal.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tott indít­vá­nyá­val a jogi minő­sí­tés kiegé­szí­té­se mel­lett, súlyo­sabb tar­ta­mú fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát kez­de­mé­nyez­te a védel­mi fel­leb­be­zé­sek egy­ide­jű elutasításával.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2023. októ­ber 26-án kihir­de­tett jog­erős íté­le­té­vel a ter­hel­tet bűnös­nek mond­ta ki még sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben is, és a fegy­ház­bün­te­tés tar­ta­mát 15 évre súlyosította.