Főoldal » Hírek » Győri Fellebbviteli Főügyészség » Súlyosabb büntetést kaptak a kábítószer-kereskedők – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak és a nőnek a bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát, akik kül­föld­ről közel egy kilo­gramm koka­int akar­tak Magyar­or­szág­ra behozni.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi és a nő Hol­lan­di­á­ba utaz­tak, ahol az utób­bi isme­ret­len körül­mé­nyek között meg­sze­rez­te a fenti kábí­tó­szert. Abban álla­pod­tak meg, hogy a til­tott szert a férfi cége által kül­föld­ről beho­zan­dó autó­ban rej­tik el. A cég egyik alkal­ma­zott­ja volt a sofőr, aki szin­tén tudott a szál­lít­mány tar­tal­má­ról. A páros néhány óra lema­ra­dás­sal autó­val követ­te a dro­got szál­lí­tó jár­mű­vet. 2020. szep­tem­ber 18-án, a hegyes­hal­mi határ­át­ke­lő­he­lyen ellen­őriz­ték a céges autót, a kábí­tó­szert meg­ta­lál­ták. Annak ható­anya­ga közel tizen­négy­sze­re­se volt annak a mennyi­ség­nek, ami fölött már leg­sú­lyo­sab­ban minő­sül ez a bűncselekmény.

A Győri Tör­vény­szék mind­ket­tő­jü­ket kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt 8 év 4 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, a fér­fit 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a nőt 4 mil­lió forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész, a vád­lot­tak és a védő­ik is fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

A Győri Íté­lő­táb­la a 2023. szep­tem­ber 14-én kihir­de­tett íté­le­té­ben a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ért­ve, mind­ket­tő­jük sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét 10 évre súlyo­sí­tot­ta, a nővel szem­ben 8 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tést is kiszabott.