Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést kér a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a brit kábítószer-csempészre

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát és a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés vala­mint a kiuta­sí­tás tar­ta­má­nak a lénye­ges súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za azzal a brit állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, akit a Sze­ge­di Tör­vény­szék külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt nem jog­erő­sen 7 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 7 év Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra ítélt.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi a tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csi­val 2020. janu­ár     21-én a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen belé­pés­re jelent­ke­zett Magyar­or­szág terü­le­té­re, ahol a vám­el­len­őr­zés során a kábítószer-csempészés cél­já­ból átala­kí­tott gép­jár­mű­vé­nek a padló alat­ti rej­tek­he­lyé­ről mint­egy 22 kg hero­in került elő, melyet a férfi Belg­rád­ból Német­or­szág­ba kívánt szál­lí­ta­ni. A kábí­tó­szer mennyi­sé­ge több mint 35-szöröse volt a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó határának.

A férfi az első­fo­kú tár­gya­lá­son beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tot tett, melyet az első­fo­kú bíró­ság elfogadott.

Az íté­let ellen a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés és a kiuta­sí­tás tar­ta­má­nak a lénye­ges súlyo­sí­tá­sa, míg a férfi és védő­je a bün­te­tés eny­hí­té­se végett jelen­tet­tek be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyész­ség fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tot­ta, ugyan­ak­kor a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket nem tar­tot­ta ala­pos­nak és a kisza­bott bün­te­té­sek lénye­ges súlyo­sí­tá­sá­ra tett indítványt.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lán folytatódik.