Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést kér a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a felesége volt élettársának halálát okozó férfivel szemben

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként a fele­sé­ge volt élet­tár­sát bán­tal­ma­zó férfi bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék járt el első­fo­kú bíró­ság­ként a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján. Az első­fo­kú íté­let sze­rint a férfi és fele­sé­gé­nek kap­cso­la­ta hosszabb ideje meg­rom­lott, egy­más­sal sűrűn vesze­ked­tek. A férfi fél­té­keny­sé­gé­re vissza­ve­zet­he­tő­en 2020. júli­us 5-én meg­néz­te fele­sé­ge mobil­te­le­fon­já­nak üze­ne­te­it, melyek között volt a fele­sé­ge koráb­bi élet­tár­sá­nak, a sér­tett­nek az üze­ne­te is. A férfi emi­att a fele­sé­gét kér­dő­re vonta, aki egy üze­ne­tet kül­dött volt élet­tár­sá­nak. Ennek hatá­sá­ra a sér­tett meg­je­lent a férfi és fele­sé­ge ingat­la­ná­nál. A férfi és a sér­tett rövid szó­vál­tást köve­tő­en egy­más­ra támadt, mely­nek során a férfi egy vas­cső­vel nagy erő­vel a sér­tett fejé­re ütött. A sér­tett ennek hatá­sá­ra össze­esett, a fejét az asz­falt­bur­ko­lat­ba ütöt­te és elvesz­tet­te esz­mé­le­tét. A sér­tett olyan súlyos sérü­lést szen­ve­dett, hogy a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás és több­szö­ri műté­ti beavat­ko­zás elle­né­re 2020 októ­be­ré­ben éle­tét vesztette.

 

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a vád­lot­tat halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 3 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

 

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás, a vád­lott és védő­je eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbezett.

 

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú íté­let meg­ala­po­zott, azon­ban a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés indo­ko­lat­la­nul enyhe. Az ügy­ben fel­tárt súlyo­sí­tó körül­mé­nyek nyo­ma­té­ká­ra, külö­nö­sen az embe­rek közöt­ti sze­mé­lyes konf­lik­tu­so­kat erő­szak­kal ren­de­ző bűn­cse­lek­mé­nyek nyug­ta­la­ní­tó gya­ko­ri­sá­gá­ra figye­lem­mel szi­go­rúbb fele­lős­ség­re vonás indokolt.

 

Másod­fo­kon az ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.