Főoldal » Archív » Súlyosan bántalmazott egy vendéget egy biztonsági őr Budapesten – vádemelés

Az egyik bel­vá­ro­si szó­ra­ko­zó­he­lyen biz­ton­sá­gi ember­ként dol­go­zó vád­lott a szó­ra­ko­zó­hely előtt bán­tal­maz­ta a másik fér­fit, aki élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lé­se­ket szenvedett. 

A vád­irat sze­rint a sér­tett 2017. júni­us 22-én egy V. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen ita­lo­zott a bará­ta­i­val, ahon­nan – már ittas álla­pot­ban – átmen­tek egy másik, VII. kerü­le­ti helyre.

A vád­lott ezen az utób­bi szó­ra­ko­zó­he­lyen dol­go­zott biz­ton­sá­gi őrként, és ittas­sá­gá­ból adódó visel­ke­dé­se miatt fel­fi­gyelt a sér­tett­re, majd később össze is szó­lal­ko­zott az akkor már távo­zó­ban lévő fér­fi­val. A sér­tett a barát­já­val együtt elhagy­ta a szó­ra­ko­zó­he­lyet, majd meg­áll­tak a közelben.

A vád sze­rint a vád­lott ekkor oda­ment hoz­zá­juk és egy kör­íves moz­du­lat­tal, ököl­lel, nagy erő­vel halán­ték­tá­jon ütöt­te a fér­fit, aki ettől a föld­re zuhant és esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A maga­te­he­tet­len sér­tet­tet a barát­ja az ese­tet ész­le­lő járó­ke­lők segít­sé­gé­vel az úttest­ről a jár­dá­ra húzta, majd hív­ták a mentőket.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a férfi kopo­nya­la­pi törést, és más súlyos fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek élet­ve­szé­lyes álla­po­tot idéz­tek elő. A gyó­gyu­lá­sá­nak tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma 3-4 hónap­ra tehető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.