Főoldal » Archív » Súlyosan bántalmazta a buszsofőrt a két fiatal

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat két fia­tal­ko­rú­val szem­ben, akik a helyi busz­já­rat veze­tő­jét bántalmazták.

A fia­tal­ko­rú­ak nyá­ron, Soly­má­ron, a Ter­styánsz­ky utcai busz­meg­ál­ló­ból éppen indu­ló busz veze­tő­jé­nek jelez­ték, hogy fel akar­nak száll­ni. A busz­ve­ze­tő, a bűn­ügy sér­tett­je kinyi­tot­ta az első ajtót. A két fiú azon­ban nem szállt fel a busz­ra, viszont nem enged­ték a sofőr­nek, hogy becsuk­ja az ajtót, azt kitá­masz­tot­ták, emi­att szó­vál­tás­ba kerül­tek a busz­ve­ze­tő­vel. Végül fel­száll­tak ugyan a busz­ra, de eköz­ben az egyik fia­tal trá­gá­rul ordí­to­zott a sér­tet­tel, és verés­sel fenye­get­te, a társa pedig fenye­ge­tő­en ütés­re emel­te az öklét. A busz­ve­ze­tő az ordí­to­zó vád­lot­tat a mell­ka­sá­nál eltol­ta magá­tól, miköz­ben fel­szó­lí­tot­ta, hogy száll­jon le. Ekkor a másik fia­tal a sér­tet­tet ököl­lel úgy arcon ütöt­te, hogy annak eltört az orr­csont­ja és vér­zett az orra.

A bán­tal­ma­zás után a két fia­tal­em­ber leszállt a busz­ról, de tovább­ra is döröm­böl­tek a busz már becsu­kott ajta­ján, és fenyegetőztek.

A fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők­kel szem­ben a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt. Bűnös­sé­gük­ről a Buda­kör­nyé­ki Járás­bí­ró­ság fog dönteni.