Főoldal » Archív » Súlyosan bántalmazta rabtársát - vádemelés

A vád sze­rint a fog­va­tar­tott vád­lott egy a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben rend­sze­re­sí­tett, egy­szer hasz­ná­la­tos borot­vá­ból szár­ma­zó pen­gé­vel met­szett ki egy dara­bot az egyik zár­ka­tár­sa lábszárából.

A 28 éves vád­lott az elkö­ve­tés ide­jén - és jelen­leg is - más ügy­ben kisza­bott jog­erős fegy­ház­bün­te­té­sét töl­töt­te a Fővá­ro­si Büntetés-végrehajtási Inté­zet egyik objektumában.

A vád­irat sze­rint a fog­va­tar­tott 2015. októ­ber 11-én, egy nyo­mo­zás során nem azo­no­sít­ha­tó tár­sá­val az egyik alvó zár­ka­tár­sá­ra támadt. A sér­tett sze­me­it bekö­töt­ték, szá­ját betöm­ték, keze­it hátra kötöz­ték, majd a másik táma­dó a lába­it is lefog­ta olyan erő­vel, hogy ne tud­jon mozogni.

Ezt köve­tő­en a vád­lott egy a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben rend­sze­re­sí­tett, egy­szer hasz­ná­la­tos borot­vá­ból szár­ma­zó pen­gé­vel a véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ba helye­zett sér­tett egyik lábá­nak síp­csont előt­ti részé­ből kimet­szett egy 3x6 cm nagy­sá­gú bőrdarabot.

A sér­tett által elszen­ve­dett nyú­zott jel­le­gű sérü­lés súlyos, nyolc napon túl, és marad­vány­ál­la­pot­tal gyó­gyu­ló sérülés.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső elkö­ve­tő­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. Ese­té­ben a bün­te­té­si tétel felső hatá­ra tíz évig ter­je­dő szabadságvesztés.