Főoldal » Hírek » Súlyosan bántalmazták a csepeli buszjáraton az őket rendre utasító utast – VIDEÓVAL

A sér­tett szóvá tette nekik, hogy mielőtt a busz­ra fel­száll­nak előbb a baba­ko­csis és karon ülő gyer­me­ket tartó kis­ma­mát kel­le­ne leen­ged­ni­ük és nem szitkozódniuk.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az 51 éves több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val, és 23 éves tár­sá­val szem­ben, akik 2018. május 7. nap­ján a kora esti órák­ban szi­dal­ma­zás és köp­kö­dés után bán­tal­maz­tak egy utast a BKV cse­pe­li Szent Imre tér irá­nyá­ból az Ady Endre út irá­nyá­ba köz­le­ke­dő 148-as járatán.

A konf­lik­tust az okoz­ta, hogy a két vád­lott a busz meg­ál­lá­sa­kor nem várta meg, hogy az uta­sok leszáll­ja­nak, hanem a közép­ső ajtó elé állva még előt­tük felszálltak.

Ezt szóvá tette az éppen baba­ko­csi­val leszál­ló kis­ma­ma, vala­mint a buszon mara­dó, az ajtó köze­lé­ben helyet fog­la­ló egyik idő­sebb utas, akik mind­ket­ten emi­att alpá­ri stí­lu­sú szit­ko­zó­dást kaptak.

Ami­kor a busz elin­dult a vád­lot­tak tovább fenye­get­ték, szi­dal­maz­ták az idő­sebb utast, és azt kia­bál­ták neki, hogy le fog­ják szál­lí­ta­ni a követ­ke­ző meg­ál­ló­ban és ott meg­rug­dos­sák, majd az idő­seb­bik vád­lott tovább her­gel­ve magát a későb­bi sér­tett­hez lépett és annak arcá­ba hajol­va tovább szi­dal­maz­ta, majd le is köpte őt.

Ekkor a sér­tett fel­áll­va meg­pró­bál­ta eltol­ni a vád­lot­tat, aki erre a tár­sá­val együtt rátá­madt, több­ször a fején ököl­lel meg­ütöt­ték, aki ráesett a busz egyik uta­sá­ra, majd a fia­ta­lab­bik vád­lott üté­sé­nek hatá­sá­ra az idő­seb­bik elkö­ve­tő­re is.

Ami­kor a sér­tett már mene­kül­ni pró­bált az idő­seb­bik vád­lott fel­áll­va követ­te őt és több alka­lom­mal újra meg­ütöt­te, aki ettől a busz első ajta­ja előtt és a sofőr mel­lett ismé­tel­ten  elesett, miköz­ben továb­bi bán­tal­ma­zás azért nem érte, mert a busz férfi uta­sai idő­köz­ben a fia­ta­labb elkö­ve­tőt visszatartották.

Végül a sér­tett vissza­ment a busz köze­pé­re a leesett szem­üve­gé­ért, ami­kor továb­bi üté­se­ket kapott, majd az ugyan­csak szi­dal­ma­zott sofőr a vád­lot­tak­nak kinyi­tot­ta az első ajtót, akik leszáll­tak és mene­kül­ve távoztak.

Az  igaz­ság­ügyi orvos-szakértő  a bán­tal­ma­zott férfi egyéb sérü­lé­sei mel­lett élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nye­ző fej­sé­rü­lést is meg­ál­la­pí­tott, ezért a vád­lot­tak­nak 2-től 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel  bün­te­ten­dő élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt kell felel­ni­ük a Fővá­ro­si Törvényszéken.