Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Súlyosan elhanyagolta a rövid láncon tartott kutyáját- vádemelés- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye-FOTÓKKAL

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség az állat­kín­zás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vádat emelt azzal a  fér­fi­val szem­ben, aki olyan súlyos fok­ban elha­nya­gol­ta a kutyá­ját, hogy annak éle­tét a men­he­lyen biz­to­sí­tott ellá­tás men­tet­te meg, anél­kül elpusz­tult volna.

A vád­irat sze­rint a férfi a hat éves staffordshire-pitbull keve­rék kutyá­ját egy lábat­la­ni ingat­lan  veran­dá­ján tar­tot­ta három méter hosszú lánc­ra kiköt­ve 2020. feb­ru­ár 11-éig. Az eb nya­kán kör­be­te­kert lánc  kb. 1 cm mélyen bevá­gott, és nyílt sebet oko­zott.  A férfi a kutyát alkal­man­ként láto­gat­ta, állat­or­vos­hoz nem vitte el, sebé­nek ellá­tá­sá­ról nem gon­dos­ko­dott, a lán­con nem lazí­tott, ezál­tal az állat­nak hosszan tartó fáj­dal­mat, külö­nös szen­ve­dést oko­zott.

A vád­lott a kutya egész­ség­ügyi és fizi­kai álla­po­tát elha­nya­gol­ta, rend­szer­te­le­nül etet­te és itat­ta, a köte­le­ző oltá­so­kat és a chi­pet részé­re nem biz­to­sí­tot­ta, a sza­bad moz­gá­sá­ról, vala­mint hideg idő­ben szél­vé­dett és mele­gebb zug­ról nem gon­dos­ko­dott.

Az álla­tot az önkor­mány­zat az ész­le­lést köve­tő­en azon­nal elszál­lít­tat­ta egy men­hely­re, ahol a szük­sé­ges orvo­si keze­lé­se­ket és a meg­fe­le­lő ellá­tást meg­kap­ta, az ellá­tás hiá­nyá­ban az állat a nél­kü­lö­zés­ben és nyaki sebe miatt elpusz­tult volna.

Az ügyész­ség az Esz­ter­go­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en az Esz­ter­go­mi  Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben  tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és pénz­bün­te­tést szab­jon ki.