Főoldal » Archív » Súlyosan kifogásolható életvitelük miatt a szülők szülői felügyeleti jogát megszüntette a bíróság

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága szü­lői fel­ügye­let meg­szün­te­té­se irán­ti kere­se­te alap­ján a járás­bí­ró­ság meg­szün­tet­te azon szü­lők szü­lői fel­ügye­le­ti jogát, akik súlyo­san elha­nya­gol­ták a gye­re­ke­i­ket, majd miu­tán neve­lő­szü­lők­höz kerül­tek, nem tar­tot­ták velük a kapcsolatot.

A szü­lők házas­sá­gá­ból négy kis­ko­rú gyer­mek szü­le­tett. Az apa rend­sze­re­sen ita­lo­zott, agresszív volt a csa­lád­tag­ja­i­val szem­ben. A gye­re­kek rend­sze­re­sen hiá­nyoz­tak az isko­lá­ból, ezért az ille­té­kes gyám­hi­va­tal a kis­ko­rú­a­kat véde­lem­be vette. A ható­sá­gi dön­tést köve­tő­en a gyám­hi­va­tal rend­sze­re­sen ellen­őriz­te a csa­lád hely­ze­tét, a gye­re­kek ellá­tá­sát és isko­láz­ta­tá­sát, vala­mint a szü­lők életvitelét.

A véde­lem­be vétel nem hozott vál­to­zást, az apa tovább ita­lo­zott, agresszi­vi­tá­sa folya­ma­to­san jelen volt a csa­lád­ban, továb­bá egy idő után az anya elhagy­ta a fér­jét és a gye­re­ke­it, másik élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tett. A gye­re­kek neve­lé­se, gon­do­zá­sa és ellá­tá­sa ezt köve­tő­en egye­dül az apára hárult, aki élet­vi­te­le miatt ezen köte­le­zett­sé­ge­i­nek egy­ál­ta­lán nem tudott ele­get tenni. A gye­re­kek súlyos fokú elha­nya­go­lá­sa szük­sé­ges­sé tette, hogy az ille­té­kes gyám­hi­va­tal kiemel­je őket a csa­lád­juk­ból, ezért a négy kis­ko­rú gyer­mek neve­lő­szü­lők­höz került.

Amíg a kis­ko­rú­ak neve­lő­szü­lők­nél éltek sem az anya, sem az apa nem élt rend­sze­re­sen a kap­cso­lat­tar­tá­si jogá­val, nem láto­gat­ták a gyer­me­ke­i­ket, a kap­cso­lat­tar­tás­hoz szük­sé­ges anya­gi támo­ga­tás érde­ké­ben az önkor­mány­zat­tól sem kér­tek segítséget.

A neve­lő­szü­lők­nél tör­tént elhe­lye­zés, a neve­lés­be vétel idő­tar­ta­ma alatt a szü­lők egyi­ke sem vál­toz­ta­tott oly mér­ték­ben a koráb­bi élet­vi­te­lén, amely lehe­tő­vé tette volna azt, hogy a kis­ko­rú gye­re­ke­ik gon­do­zá­sát, neve­lé­sét saját csa­lád­juk­ban ismét biz­to­sí­ta­ni tud­ják. Erre figye­lem­mel a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága a Pol­gá­ri Tör­vény­könyv­ben biz­to­sí­tott jogá­val élve szü­lői fel­ügye­let meg­szün­te­té­se irán­ti kere­se­tet nyúj­tott be az ille­té­kes járás­bí­ró­ság­ra. A pol­gá­ri bíró­ság a szü­lők szü­lői fel­ügye­le­ti jogát mind a négy kis­ko­rú gyer­mek vonat­ko­zá­sá­ban meg­szün­tet­te. Az első­fo­kú íté­let nem emel­ke­dett jogerőre.