Főoldal » Hírek » Súlyosításért fellebbez az ügyészség a vesztegetést elkövető autópálya rendőrök ügyében - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett a Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csá­nak íté­le­te ellen. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság állo­má­nyá­ba tar­to­zó autó­pá­lya rend­őrök 2020 szep­tem­be­rét meg­elő­ző­en kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben álla­pod­tak meg. A két ter­helt elha­tá­roz­ta, hogy a gép­ko­csik veze­tő­i­vel szem­ben lát­szó­la­gos intéz­ke­dést kez­de­mé­nyez­nek olyan – akár valót­lan – hivat­ko­zás­sal, hogy köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­tést követ­tek el.  A meg­ál­la­po­dá­suk sze­rint a szük­sé­ges rend­őri intéz­ke­dés­től – így a sza­bály­sér­té­si eljá­rás kez­de­mé­nye­zé­sé­től, vagy a hely­szí­ni bír­ság kisza­bá­sá­tól – elte­kin­tet­tek, ha a gép­ko­csi­ve­ze­tők cse­ré­be pénzt aján­lot­tak vagy kéré­sük­re haj­lan­dó­ak vol­tak fizetni.

A két férfi a bűn­cse­lek­mé­nye­ket szer­ve­zett módon, a szol­gá­la­tuk során terv­sze­rű­en vissza­té­rő­en, kül­föl­di ható­sá­gi jel­zés­sel ellá­tott gép­ko­csik tuda­tos kivá­lasz­tá­sá­val követ­ték el.  A vád­irat sze­rint az azóta lesze­relt rend­őrök leg­alább 28 eset­ben követ­tek el bűn­cse­lek­ményt és meg­ál­la­pít­ha­tó­an leg­alább 645 euró­val, 40 bol­gár levá­val és 75 román lej­jel gazdagodtak.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a ter­hel­tek ellen több rend­be­li bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat.

A bíró­ság az elő­ké­szí­tő ülé­sen marasz­ta­ló íté­le­tet hozott, és 3 év bör­tön­bün­te­tés­re, 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, és 600.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te a vád­lot­ta­kat. A bíró­ság  ren­del­ke­zett  480 eurót érin­tő vagyon­el­kob­zás­ról, és az elfo­gás nap­ján az elkö­ve­tők­nél meg­ta­lált összes valu­ta elkobzásáról.

Az ügyész­ség a bíró­ság íté­le­te ellen a volt rend­őrök ter­hé­re – töb­bek között – a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért fellebbezett.