Főoldal » Hírek » Súlyosításért fellebbez az ügyészség az emberöléssel vádolt kiskunmajsai férfi ügyében - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tot­ta a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló fel­leb­be­zé­sét azzal az elkö­ve­tő­vel szem­ben, akit nem jog­erő­sen a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék tíz év fegy­ház­bün­te­tés­re és nyolc év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítélt halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt.

Az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te sze­rint a ter­helt 2018 szep­tem­be­ré­ben itta­san, lopás cél­já­ból bement egy kis­kun­maj­sai ingat­lan udva­rá­ba. Miköz­ben a vád­lott eltu­laj­do­nít­ha­tó érté­kek után kuta­tott, az álta­la kel­tett zajra a lakó­épü­let­ben alvó sér­tett fel­éb­redt és a ter­hel­tet fele­lős­ség­re vonta. Ezután a vád­lott a sér­tet­tet egy szer­szám­nyél­lel olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta, hogy a sér­tett éle­tét több­szö­ri élet­men­tő beavat­ko­zás elle­né­re sem sike­rült meg­men­te­ni.

A tör­vény­szék íté­le­te ellen az ügyész­ség mel­lett a vád­lott védő­je is fel­leb­be­zett, utób­bi a kisza­bott bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint miu­tán az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­ma nem iga­zo­dik kel­lő­kép­pen az elbí­rált bűn­cse­lek­mé­nyek tár­gyi súlyá­hoz és a vád­lott sze­mé­lyé­ben rejlő tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­ség­hez, a súlyo­sí­tó körül­mé­nyek­re is figye­lem­mel a kisza­bott fő- és mel­lék­bün­te­tés lénye­ges súlyo­sí­tá­sa indo­kolt.

A beje­len­tett fel­leb­be­zé­sek ala­pos­sá­gá­ról az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni.