Főoldal » Hírek » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség a bántalmazó rendőrök ügyében - a a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bán­tal­ma­zó rend­őrök ügyé­ben súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csá­nak íté­le­te ellen.

2018 novem­be­ré­ben a rend­őrök egy bor­so­di élel­mi­szer­bolt­ban, lopás miatt intéz­ked­tek két fia­tal­ko­rú­val szem­ben. A vád­irat lénye­ge sze­rint az egyik rend­őr egy­szer meg­ütöt­te a fel­té­te­le­zett elkö­ve­tő dere­kát olyan erő­vel, hogy a sér­tett majd­nem elesett. Ezt köve­tő­en a rend­őrök indu­la­to­san kér­dő­re von­ták a lopás miatt a sér­tet­tet és – a bolt sze­mély­ze­te által vissza­tar­tott – szin­tén kis­ko­rú tár­sát. A szá­mon­ké­rés során a rend­őr újra bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, a tar­kó­ján ütöt­te meg több­ször, majd a másik kis­ko­rút is tar­kón ütöt­te négy-öt alkalommal. 

Miu­tán az élel­mi­szer­bolt biz­ton­sá­gi kame­rá­já­nak fel­vé­te­le alap­ján beiga­zo­ló­dott, hogy az elő­ször bán­tal­ma­zott kis­ko­rú nem lopott, ő elhagy­hat­ta az üzletet.

Ezután a bán­tal­ma­zó rend­őr a másik kis­ko­rú felé lépett, elő­vet­te a rend­őr­bo­tot és fenye­ge­tő­en maga előtt tart­va, fél méter távol­ság­ból újra kér­dő­re vonta azzal, hogy megérte-e lopni, majd erő­sen derék­tá­jon ütöt­te. Mind­ezt jár­őr­tár­sa tét­le­nül nézte végig, és nem lépett közbe.

A nyo­mo­zó ügyész­ség hiva­ta­los eljá­rás­ban elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás bűn­tet­té­vel, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ta a rend­őrö­ket, egyi­kü­ket, mint bűnsegédet.

Az ügy­ben a bíró­ság a teg­na­pi elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­ta­kat, és – az azóta lesze­relt –  bán­tal­ma­zót 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, míg tár­sát 480.000 forint pénz­bün­te­tés­re és kato­nai mel­lék­bün­te­tés­ként, 1 évre a soron követ­ke­ző rend­fo­ko­zat­ba elő­lé­pés­re elő­írt vára­ko­zá­si idő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra ítélte.

Az ügyész­ség az íté­let ellen súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fellebbezést.