Főoldal » Hírek » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség a betörőbanda tagjainak ügyében - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség súlyo­sí­tás érde­ké­ben fel­leb­be­zett annak a betö­rő­ban­dá­nak a tag­jai ügyé­ben, akik Magyar­or­szág több tele­pü­lé­sén, és Romá­ni­á­ban követ­tek el vagyon elle­ni bűncselekményeket.

A vád­lot­tak huza­mo­sabb időn keresz­tül követ­tek el betö­ré­se­ket ország­szer­te, illet­ve Nagyváradon.

Ter­hük­re róha­tó egye­bek mel­lett a 2016. már­ci­us 15. nap­ján egy sal­gó­tar­já­ni uta­zá­si iro­dá­ba tör­tént betö­ré­si kísér­let: ekkor hár­man érkez­tek a megye­szék­hely­re, a betö­rést előre kiter­vel­ve. Elő­ször a szom­szé­dos ruha­üz­let­be men­tek be a laka­tot levág­va, majd onnan a fal kibon­tá­sá­val akar­tak átjut­ni az uta­zá­si iro­dá­ba. A riasz­tó­be­ren­de­zés meg­szó­lalt, így a lopást nem tud­ták befe­jez­ni, a széf­ben elhe­lye­zett több mint 39 mil­lió forint kész­pénz így nem lett a zsákmányuk.

Más hely­szí­ne­ken azon­ban nagyobb siker­rel jár­tak. 2016. május 1-jén Nagy­vá­ra­don egy ékszer­bol­tot tör­tek fel a tetőt meg­bont­va, ahon­nan 37 mil­lió forint érték­ben tulaj­do­ní­tot­tak el lejt és arany­ék­sze­re­ket, de a vád­lot­tak kilenc pont­ból álló bűn­lajst­ro­mán sze­re­pel lakás­szö­vet­ke­ze­ti betö­rés Buda­pes­ten és csa­lá­di ház fel­tö­ré­se is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Az elkö­ve­tők vala­mennyi­en ismer­tek vol­tak már a ható­sá­gok előtt, hár­man több­szö­rös vissza­esők. A bíró­ság össze­sen majd­nem 20 év sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki öt vád­lot­tal szem­ben, hato­dik tár­suk a bíró­sá­gi eljá­rás alatt elhalálozott.

Az ügyész­ség a betö­rés­so­ro­zat két fő szer­ve­ző­je, a 6 év 6 hó fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt, öt bűn­cse­lek­mény­ben érin­tett I. rendű vád­lott, és a 7 év 4 hó fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt, tíz bűn­cse­lek­ménnyel meg­vá­dolt II. rendű vád­lott ter­hé­re jelen­tett be fel­leb­be­zést a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben. Ezen két, több­szö­rös vissza­eső ter­helt­re a bíró­ság akár 18-18 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tést is kiszab­ha­tott volna. Továb­bi egy tár­suk ese­té­ben a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás kizá­rá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett az ügyész­ség, két vád­lott íté­le­tét pedig tudo­má­sul vette.