Főoldal » Archív » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség a csolnoki emberölés ügyében- A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ember­ölés bűn­tet­te, fogyasz­tás­sal elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge és bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben a Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa végett jelen­tett be fellebbezést.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a sér­tett és az elkö­ve­tő egy régé­sze­ti fel­tá­rá­son dol­goz­tak együtt. A vád­lott sérel­mez­te, hogy a fázó sér­tett magá­ra vette a puló­ve­rét, ezért azt köve­tel­te, hogy vegyen neki egy ugyan­ilyen puló­vert, vagy fizes­sen 26.000,- Forin­tot. A sér­tett 2018. szep­tem­ber 28-án nem ment dol­goz­ni. A vád­lott ebből arra követ­kez­te­tett, hogy a sér­tett nem akar­ja kifi­zet­ni neki a pénzt és a napi munka során több­ször han­goz­tat­ta, hogy meg­üti a sér­tet­tet, sőt -amennyi­ben nem kapja meg a pénzét- meg­szúr­ja őt.

A mun­ka­vég­zést köve­tő­en a vád­lott és a sér­tett Csol­no­kon egy kocs­ma előtt talál­koz­tak. A sér­tett közöl­te, hogy a puló­ver árát nem fogja kifi­zet­ni. A vád­lott szó nél­kül, hir­te­len ököl­lel arcon ütöt­te olyan erő­vel, hogy a sér­tett a föld­re esett. A szem­ta­núk a fér­fit a sér­tet­től távo­labb­ra szo­rí­tot­ták, de ő kés­sel a kezé­ben kaszá­ló moz­du­la­tok­kal tar­tot­ta távol magá­tól a felé­je köze­lí­tő­ket. A sér­tett is az elkö­ve­tő felé indult, aki a kés­sel nagy erő­vel mell­ka­son szúr­ta őt. A sér­tett a hely­szí­nen éle­tét veszí­tet­te. Az elkö­ve­tő a tet­tét meg­elő­ző­en kábí­tó­szert fogyasz­tott és a hely­szín­ről még azelőtt távo­zott, hogy a rend­őrök meg­ér­kez­tek volna, hiába pró­bál­ták töb­ben vissza­tar­ta­ni. A férfi az esti órák­ban úgy veze­tett autót, hogy szer­ve­ze­té­ben kábí­tó­szer volt.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék 2020. júni­us 24-én az ügyé­szi vád­irat­ban fog­lalt tény­ál­lás­sal és jogi minő­sí­tés­sel egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat és vele szem­ben 10 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést, vala­mint 1 év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást és 10 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki. A tör­vény­szék meg­szün­tet­te a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát és vele szem­ben nyom­kö­ve­tő alkal­ma­zá­sá­val bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el.

Az ügyész a tár­gya­lá­son fenn­tar­tott három mun­ka­na­pon belül súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa végett jelen­tett be fel­leb­be­zést. Ezen túl­me­nő­en az ügyész a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­szün­te­té­se ellen is fel­leb­be­zést jelen­tett be azzal, hogy a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak szük­sé­ges­sé­ge a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig indokolt.