Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség a Marcaliban késelő apa és garázda fia ellen indult ügyben – korábbi VIDEÓVAL -a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, míg a Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt 2019 év végén emelt vádat azzal a 46 éves mar­ca­li fér­fi­val és 63 éves apjá­val szem­ben, akik­nek a bíró­sá­gi ügy­szak­ban egye­sí­tett ügyé­ben a napok­ban hir­de­tett íté­le­tet a Kapos­vá­ri Törvényszék.

Az élet­el­le­nes bűn­cse­lek­mény miatt benyúj­tott vád­irat lénye­ge sze­rint az idő­seb­bik vád­lott hara­gu­dott a volt főnö­ké­re, akit 2019 júli­u­sá­ban egy mar­ca­li presszó­ban meg­ütött. Miu­tán erről a sér­tet­tek – apa és fia -  tudo­mást sze­rez­tek, a fia­ta­labb férfi szóvá tette az idő­sebb vád­lott­nak a tör­tén­te­ket, aki erre indu­la­to­san rea­gált. Meg­ölés­sel fenye­get­te meg őt, majd a szin­tén a presszó­ban ita­lo­zó fiá­val együtt meg­pró­bál­ták meg­üt­ni a sér­tet­tet, aki azon­ban ered­mé­nye­sen véde­ke­zett és a föld­re lökte támadóit.

Ekkor az idő­sebb vád­lott elő­vett egy bics­kát és azzal - még a föl­dön fekve - meg­vág­ta a fia­ta­labb sér­tett láb­szá­rát, majd a sér­tett 79 éves édes­ap­já­nak comb­ján is met­szett sérü­lést oko­zott. A vád­lott a fia­ta­labb sér­tet­tet több alka­lom­mal a fel­ső­tes­tén is meg akar­ta szúr­ni, aki igye­ke­zett a táma­dás elől kitér­ni, de az egyik szú­rás elér­te a hasa bal oldalát.

Az idős fér­fi­nak még maradt ereje arra, hogy a láb­szár­sé­rü­lé­se miatt kiszol­gál­ta­tott fiá­nak segít­sen az őt folya­ma­to­san táma­dó fia­ta­labb vád­lot­tal szem­ben, akit egy szék­kel terí­tett a földre.

A két sér­tett közül az apa végül könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban az ered­mé­nyes véde­ke­zé­se hiá­nyá­ban fenn­állt az élet­ve­szé­lyes sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek lehe­tő­sé­ge is, míg a fiá­nak súlyos láb­szá­ri izom­sé­rü­lé­se keletkezett.

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint - még jóval a kése­lé­ses eset előtt - a fia­ta­labb vád­lott élet­tár­si kap­cso­lat­ra lépett egy mar­ca­li asszonnyal, akit az asszony koráb­bi kap­cso­la­tá­ból szár­ma­zó két kis­ko­rú – a bűn­cse­lek­mé­nyek kez­de­tén 13, illet­ve 14 éves – gyer­me­ké­vel együtt 2016-tól rend­sze­re­sen szi­dal­ma­zott és bán­tal­ma­zott. A vád­lott ter­ror­ját meg­elé­gel­ve a sér­tet­tek végül 2018 szep­tem­be­ré­ben köl­töz­tek el a mar­ca­li házuk­ból, és tar­tóz­ko­dá­si helyü­ket mind a vád­lott, mind annak apja előtt titkolták.

A két vád­lott azon­ban 2019 ápri­li­sá­ban a nyo­muk­ra buk­kan­tak, és az új lakó­he­lyü­kön is bán­tal­maz­ták, kés­sel fenye­get­ték, ille­tő­leg a sze­mé­lyi sza­bad­sá­guk­ban kor­lá­toz­ták a sér­tet­te­ket egé­szen addig, míg az anya hívá­sá­ra a rend­őrök a hely­szín­re nem értek.

A bíró­ság előtt egye­sí­tett ügyek­ben a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék 2020. szep­tem­ber 9-én hir­de­tett íté­le­tet, mely­ben a nyo­mo­zás óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak bűnös­sé­gét a vád­irat­tal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, és az idő­sebb vád­lot­tat 6 év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re, illet­ve 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, míg több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fiát 7 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, továb­bá a fel­té­te­les sza­bad­ság lehe­tő­sé­gé­ből is kizárta.

Az íté­let ellen a Somogy Megyei Főügyész­ség az idő­sebb vád­lott ter­hé­re, a bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben, míg a véde­lem rész­ben fel­men­té­sért, rész­ben eny­hí­té­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést. Mivel az íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, ezért a vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság fenntartotta.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott video­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/ket-ugyben-is-vadat-emeltek-a-marcaliban-keselo-apa-es-garazda-fia-ellen-videoval/