Főoldal » Archív » Súlyosításért fellebbezett az ügyészség az ún. reptéri vesztegetéses ügyben

A köte­les­ség­sze­gés­sel, üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt hozott íté­let ellen jelen­tett be fel­leb­be­zést a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék a 2019. ápri­lis 5-én kihir­de­tett íté­le­té­vel a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg mind a tizen­há­rom vád­lott bűnös­sé­gét, azon­ban hat vád­lott ese­té­ben az ügyé­szi indít­vány­hoz képest lénye­ge­sen eny­hébb bün­te­tést sza­bott ki. Erre tekin­tet­tel a vád­kép­vi­se­le­tet ellá­tó ügyész a vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt négy volt pénz­ügy­őr vád­lott ese­té­ben már a tár­gya­lá­son fel­leb­be­zést jelen­tett be hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa és maga­sabb össze­gű pénz­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben.

Emel­lett két vád­lott - köz­tük egy, a médi­á­ból ismert zenész - ter­hé­re a jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­zat­ra fenn­tar­tott három mun­ka­na­pon belül került sor fel­leb­be­zés beje­len­té­sé­re a kisza­bott pénz­bün­te­tés mel­lett fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben.

A többi vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban az ügyész­ség tudo­má­sul vette az íté­le­tet.