Főoldal » Archív » Súlyosítást indítványozott a fellebbviteli főügyészség a fogyatékos testvére gondozását elmulasztó vádlottal szemben

A Pécsi Fel­lebb­vi­teli Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban a Pécsi Tör­vény­szék íté­le­té­nek meg­vál­tozta­tá­sát, a vád­lott bűnös­sé­gé­nek eshe­tő­le­ges szán­dék­kal elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tettében való meg­ál­la­pí­tá­sát, illet­ve a vád­lottra hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak az ügyé­ben, akinek mulasz­tá­sa a gon­do­zá­sa alatt álló öccse halá­lá­hoz vezetett.

Az első­fo­kú bíró­ság a pécsi fér­fit gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek, mivel önál­ló élet­vi­tel­re kép­te­len, gon­do­zás­ra szo­ru­ló, súlyo­san fogya­té­kos öccsé­nek meg­fe­le­lő gon­do­zá­sát, ápo­lá­sát – a követ­kez­mé­nyek elma­ra­dá­sá­ban bízva - elmu­lasz­tot­ta, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett elhunyt. A tör­vény­szék a vád­lot­tat 4 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen – annak súlyo­sí­tá­sa iránt - az ügyész fel­leb­be­zést ter­jesz­tett elő, ame­lyet a másod­fo­kon foly­ta­tó­dó bün­te­tő­el­já­rás­ban a vádat kép­vi­se­lő Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott. Az ügyé­szi állás­pont sze­rint a vád­lott tisz­tá­ban volt mulasz­tá­sa lehet­sé­ges követ­kez­mé­nye­i­vel, így azzal, hogy az ápo­lás hete­ken át tör­té­nő elha­nya­go­lá­sa test­vé­ré­nek halá­lá­hoz vezet­het. Mivel a sér­tett álla­po­ta a meg­fe­le­lő gon­do­zás híján folya­ma­to­san rom­lott, a halál bekö­vet­ke­zé­sé­nek elma­ra­dá­sá­ban alap­pal nem bíz­ha­tott, abba bele­nyu­go­dott. Mulasz­tá­sa tehát nem gon­dat­lan, hanem szán­dé­kos maga­tar­tás­nak minősül. 

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nya ezért arra irá­nyul, hogy az íté­lő­táb­la a másod­fo­kú bíró­ság íté­le­tét vál­toz­tas­sa meg, és a vád­lottat deke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elko­ve­tett ember­ölés bűn­tet­tében mond­ja ki bűnös­nek, ezért vele szem­ben súlyo­sabb tar­ta­músza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést szab­jon ki.