Főoldal » Hírek » Súlyosítást kér az ügyészség az illegális határátlépőket a lángba borult kisteherautóban hagyó sofőrrel és társával szemben – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék íté­le­té­nek a meg­vál­toz­ta­tá­sát és a kisza­bott bün­te­té­sek lénye­ges súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za azzal a fér­fi­val és nővel szem­ben, akik egy nem­zet­kö­zi embercsempész-hálózatot működ­te­tő bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként az ország déli részé­ről a magyar-osztrák hatá­rig szál­lí­tot­tak ille­gá­lis határátlépőket.

Az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te sze­rint a buda­pes­ti férfi 2021-ben ötször vett részt össze­sen leg­alább 33 fő ille­gá­lis határ­át­lé­pő­nek a magyar-szerb állam­ha­tár­tól a magyar-osztrák hatá­rig tör­té­nő szál­lí­tá­sá­ban. A férfi a bűn­szer­ve­zet egyik tag­já­nak az Egye­sült Király­ság­ból adott uta­sí­tá­sai sze­rint járt el. A szál­lí­tá­sok­ba a férfi társa, egy buda­pes­ti nő három alka­lom­mal bekap­cso­ló­dott. A férfi és a nő a szál­lí­tást pénz­szer­zés érde­ké­ben végezte.

2021. már­ci­us 1-jén, az utol­só alka­lom­mal a férfi és a nő Katymár-Madaras tér­sé­gé­ben nyolc szír állam­pol­gárt vett fel az álta­luk bérelt kis­te­her­au­tó­ba, köz­tük egy kis­ko­rút. Az M9-es autó­pá­lya tér­sé­gé­ben a gép­jár­mű meg­hi­bá­so­dott, a férfi meg­állt, ész­lel­te, hogy a motor­tér­ből füst szi­vá­rog és erő­sebb égett szag érez­he­tő. A közel­ben tar­tóz­ko­dó rend­őr­jár­őr a hely­szín­re érke­zett, iga­zol­tat­ta őket.  Ész­re­vet­te, hogy a gép­jár­mű motor­te­ré­ben tűz van, ezért fel­szó­lí­tot­ta a nőt és a fér­fit, hogy száll­ja­nak ki. A férfi azért, hogy a rend­őrök ne tud­ják kinyit­ni a rak­te­ret, a gyúj­tás­kap­cso­ló­ba bele­tör­te az indí­tó­kul­csot. A férfi és a nő a gép­jár­mű­ből kiszáll­tak, ezután az autó láng­ba borult. Az ille­gá­lis határ­át­lé­pők ekkor döröm­böl­ni kezd­tek, majd a már füst­tel bebo­rí­tott rak­tér­ből a rend­őrök segít­sé­gé­vel sike­rült kisza­ba­dul­ni­uk. A sze­ren­csés vélet­len­nek köszön­he­tő, hogy a gép­jár­mű­ben szál­lí­tott sze­mé­lyek nem kap­tak füst­mér­ge­zést és nem szen­ved­tek égési sérüléseket.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék az első­fo­kú íté­le­té­vel a fér­fit aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt mint bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tőt 14 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, míg tár­sát ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt mint bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tőt 4 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint vagyon­el­kob­zást alkal­ma­zott velük szemben.

Az ügyész­ség mind­két elkö­ve­tő ter­hé­re a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, a fér­fi­val szem­ben jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sa érde­ké­ben, míg a véde­lem az ember­ölés bűn­tet­te vonat­ko­zá­sá­ban fel­men­tés, a bűn­szer­ve­zet­ben tör­té­nő elkö­ve­tés mel­lő­zé­se, továb­bá eny­hí­tés érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kon eljárt ügyész­ség fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tot­ta, a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket nem tar­tot­ta ala­pos­nak és mind­két elkö­ve­tő­re a kisza­bott bün­te­tés lénye­ges súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy miu­tán a férfi bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez rend­sze­re­sen jár­mű­vet hasz­nált, vele szem­ben köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sa is indokolt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.