Főoldal » Hírek » Súlyosítást kér az ügyészség az egykor életfogytiglanra ítélt terhelt ügyében - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság 15 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azt a fér­fit, aki két gyer­me­ké­vel sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket vég­zett. Az ügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az egy­kor élet­fogy­tig­lan­ra ítélt ter­helt ügyében.

A Heves Megyei Főügyész­ség, a ’80-as évek ele­jé­nek egyik elhí­re­sült - a magyar kri­mi­na­lisz­ti­ka tör­té­ne­té­be is bevo­nult - súlyos bün­te­tő­ügy­ben koráb­ban több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés miatt élet­fogy­tig­la­ni sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt fér­fi­val szem­ben, a most ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek miatt két­rend­be­li, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett, tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re erő­szak­kal elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat még 2019 őszén. Az Egri Tör­vény­szék – ala­pos bizo­nyí­tást köve­tő­en – néhány nap­pal ezelőtt 15 év fegy­ház­ra ítél­te a jelen­leg már 63 éves fér­fit, aki koráb­ban húsz év után, 2000-ben sza­ba­dult fel­té­te­les ked­vez­ménnyel az élet­fogy­tig­la­ni büntetéséből.

A bíró­ság által a tár­gya­lá­son szó­ban kihir­de­tett – és a vád­be­széd­ben elhang­zot­tak­kal gya­kor­la­ti­lag meg­egye­ző­en meg­ál­la­pí­tott - íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2017 őszén, az akko­ri lakó­he­lyü­kön, egy Heves megyei falu­ban rend­sze­re­sen vég­zett és végez­te­tett sze­xu­á­lis aktu­so­kat az akkor 9 éves kis­lá­nyá­val és 7 éves kisfiával.

Ezt a cse­lek­ményt a bün­te­tés kisza­bá­sa során alkal­ma­zan­dó tör­vény 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni azzal, hogy a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok értel­mé­ben a bün­te­tés felső hatá­ra 22 és fél év.

Az ügyé­szi állás­pont sze­rint ehhez képest a vád­lot­tal szem­ben kisza­bott 15 év fegy­ház nem áll arány­ban az elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­val, a bűn­cse­lek­mé­nyek és a vád­lott tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­gé­vel, vala­mint a nagy számú súlyo­sí­tó körül­ménnyel. Ez utób­bi­ak közül kieme­lést érde­mel a foly­ta­tó­la­gos és heti rend­sze­res­sé­gű elkö­ve­tés, ami­vel a férfi egész éle­tük­re kiha­tó, nagy­fo­kú testi és lelki fáj­dal­mat oko­zott a saját, vér sze­rin­ti gyer­me­ke­i­nek. Mind­ezek miatt a főügyész­ség az íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak jelen­tős mér­té­kű fel­eme­lé­sét indítványozta.

A Heves Megyei Főügyész­ség a fel­leb­be­zé­sé­ben nem támad­ta azo­kat a továb­bi íté­le­ti ren­del­ke­zé­se­ket, melyek­kel a bíró­ság 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és vég­le­ges hatá­lyú fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra ítél­te a ter­hel­tet, aki­nek a szü­lői fel­ügye­le­ti jogát is meg­szün­tet­te amel­lett, hogy köte­lez­te őt közel 800.000 forint bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

Az ügy­ben – az egy­ide­jű­leg beje­len­tett vád­lot­ti és védői fel­leb­be­zé­sek figye­lem­be véte­lé­vel – vár­ha­tó­an a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la hoz majd vég­le­ges döntést.