Főoldal » Hírek » Súlyosította az ítélőtábla a Békés megyei drogdíler büntetését- a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la meg­vál­toz­tat­va a Gyu­lai Tör­vény­szék íté­le­tét 12 évre súlyo­sí­tot­ta a bör­tön­bün­te­té­sét annak az elkö­ve­tő­nek az ügyé­ben, akit az első­fo­kú bíró­ság kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, közép­ko­rú gyo­ma­end­rő­di férfi mint­egy két éven keresz­tül, rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve külön­bö­ző kábí­tó­sze­re­ket szer­zett be és érté­ke­sí­tett több sze­mély­nek Békés Megye területén.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló ügyész­sé­gi fel­leb­be­zé­sét fenn­tar­tot­ta, mert úgy ítél­te meg, hogy a nem jog­erős íté­let­tel kisza­bott bün­te­tés tar­ta­ma nem iga­zo­dik meg­fe­le­lő­en a bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlyá­hoz és a bűnös­sé­gi körülményekhez.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la másod­fo­kú íté­le­té­ben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ér­tett, és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tő­vel szem­ben a nem jog­erő­sen kisza­bott 10 év sza­bad­ság­vesz­tés arány­ta­la­nul enyhe, ezért a bün­te­té­si célok érvé­nye­sü­lé­se érde­ké­ben a sza­bad­ság­vesz­tést súlyosította.

A másod­fo­kú bíró­ság dön­té­sé­vel az ügy jog­erő­sen befejeződött.